طراحی نظام مند یک برنامه پیشگیری از آسیب های ورزشی والیبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 University of Guilan

2 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی و استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: والیبال یکی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی در کشور می باشد و هر ساله تعداد بیشتری از نوجوانان و بزرگسالان جذب این ورزش می شوند. با این حال یک برنامه پیشگیری از آسیب های ورزشی در رشته والیبال که نحوه اجرای آن مطابق با وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و تمامی مراحل آن از طراحی تا اجرا به شکل نظام مند طراحی شده باشد در کشور وجود ندارد. لذا هدف از این تحقیق طراحی یک برنامه مداخله ای پیشگیری از آسیب های ورزشی والیبال به شکل نظام مند و با استفاده از روش نقشه نگاری مداخله می باشد.

مواد و روش ها: برای طراحی برنامه حاضر از روش نقشه نگاری مداخله استفاده شد. نقشه نگاری مداخله دارای 6 مرحله می باشد که به عنوان نقشه ای جهت طراحی، اجرا و ارزیابی مداخله بر مبنای اطلاعات نظری، تجربی و عملی مورد استفاده قرار می گیرد. این مراحل عبارتند از : 1- ارزیابی نیازها 2- تعیین یافته ها، اهداف عملکردی و اهداف تغییر، 3- انتخاب روش های مداخله ای مبتنی بر تئوری و کاربردهای عملی، 4- سازماندهی روش ها و برنامه ها به عنوان یک برنامه مداخله ای ، 5- طراحی یک برنامه اجرا و 6- تدوین یک برنامه ارزیابی. برای طراحی یک مداخله با هدف پیشگیری از آسیب های والیبال در بین والیبالیست های آماتور، مراحل 1 تا 4 نقشه نگاری مداخله به کار برده شد.

یافته ها: برنامه طراحی شده شامل یک برنامه گرم کردن با بیش از 45 تمرین ( با انواع مختلف و سطح بندی برای بازیکنان با توانایی متفاوت) می باشد که حداقل باید دو جلسه در هفته قبل از تمرین یا مسابقه اجرا گردد. این برنامه از سه فاز تشکیل شده و هر فاز شامل 3 هفته می باشد که هر هفته در اختیار مربیان قرار می گیرد تا پیشرفت تدریجی در متغیرهای شدت، تکرار، و پیچیدگی و زمان تمرینات رعایت گردد. مدت زمان اجرای هر یک از برنامه های هفتگی 15 دقیقه بوده که به دو بخش آماده سازی قلبی- تنفسی (به منظور افزایش دمای بدن و آماده سازی قلبی- تنفسی) به مدت 4 تا 5 دقیقه و تمرینات پیشگیری از آسیب های شانه، زانو و مچ پا تقسیم می شود ( 9 تا 10 دقیقه).

نتیجه گیری: با وجود زمان بر بودن، پروتکل نقشه نگاری مداخله روش مناسبی برای طراحی مداخله پیشگیری از آسیب های والیبال بود. حاصل کار ما یک برنامه گرم کردن 15 دقیقه ای شامل بیش از 45 تمرین برای والیبالیست های آماتور بود. مطالعه امکان سنجی برنامه حاضر در حال اجرا می باشد و مطالعه بررسی اثر آن نیز برای ماه های آینده برنامه ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Systematic design of a sports injuries prevention program in volleyball

نویسندگان [English]

  • Hamed Mahmoudi 1
  • Hassan Daneshmandi 2
  • Ali Shamsi majelan 3
1 دانشگاه گیلان
2 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Injuries & Corrective Exercise, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Volleyball is one of the most popular sports in the country and every year more teenagers and adults are attracted to this sport. However, there is no program to prevent volleyball injuries, which is implemented in accordance with the cultural, economic and social situation of the country and all stages from design to implementation are systematically designed in the country. Therefore, the purpose of this study is to design an intervention program to prevent volleyball sports injuries in a systematic manner using the intervention mapping protocol.

Materials and Methods: The intervention mapping method was used to design the program. Intervention mapping has 6 stages that are used as a map to design, implement and evaluate the intervention based on theoretical, experimental and practical information. These steps are: 1) Needs assessment 2) Determining findings, performance goals and change goals, 3) Selecting intervention methods based on theory and practical applications, 4) Organizing methods and programs as an intervention program, 5) Designing an implementation plan and 6) Developing an evaluation plan. To design an intervention aimed at preventing volleyball injuries among amateur volleyball players, steps 1 to 4 of the intervention mapping were used.

Results: The designed program includes a warm-up program with more than 45 exercises (with different variations and levels for players with different abilities) that should be performed at least two sessions a week before training or competition. This program consists of three levels and each level includes 3 weeks, which are provided to the coaches every week to observe the gradual improvement in the variables of intensity, repetition, and complexity and time of training. The duration of each weekly program is 15 minutes, which is divided into two parts: cardiopulmonary preparation (to increase body temperature and cardiopulmonary preparation) for 4 to 5 minutes and exercises to prevent shoulder, knee and ankle injuries (9 to 10 minutes).

Conclusion: Despite being time consuming, the intervention mapping protocol was a suitable method for designing an intervention to prevent volleyball injuries. The result was a 15-minute warm-up program that includes more than 45 exercises for amateur volleyball players. The feasibility study of the program is underway and the study of its effect is also planned for the coming months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volleyball
  • Sports Injuries Prevention
  • Intervention Mapping

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 28 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1400