تأثیر تمرین مقاومتی و مکمل ویتامین D بر فاکتور رشد فیبروبلاستی 23 و پروتئین کلوتو در رت‌های مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

با توجه به نقش مثبت تمرینات ورزشی بعنوان یک درمان مکمل در بیماران کلیوی و همچنین با توجه به کمبود ویتامین D در بیماران کلیوی و اثر این کمبود در پیشرفت بیماری، پژوهش حاضر برای مقایسه اثرات هم‌افزایی 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل ویتامین D بر سطوح فاکتور FGF23 و پروتئین کلوتو در رت‌های نر مبتلا به بیماری کلیوی مزمن طراحی گردید.مواد و روش ها

تعداد 16 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (وزن 370-350 گرم) در 4 گروه: تمرین مقاومتی (4n:)، گروه مکمل ویتامین D (4n:)، گروه تمرین و مکمل ویتامین D (4n:) و گروه کنترل (4n:) قرار گرفتند. پس از القا آسیب کلیوی از طریق روش جراحی NX 6/5 و گذشت دو هفته ریکاوری، 8 هفته تمرین مقاومتی با درصدهای متفاوتی از وزن بدن، 3 جلسه در هفته بصورت یک روز در میان انجام شد. تزریق ویتامین D عضلانی (عضله چهارسر) به میزان 1000 واحد در هفته انجام گردید.

یافته ها

داده‌های FGF-23 کاهش معناداری را پس از 8 هفته بین گروه کنترل با گروه‌های تمرین مقاومتی (001/0P=) و مکمل به‌همراه تمرین مقاومتی (043/0P=) نشان داد ولی در میزان کاهش مقادیر FGF-23 بین گروه کنترل و ویتامین D تفاوت معناداری دیده نشد (05/0(P>. همچنین تفاوت معنادار بین گروه تمرین بهمراه مکمل با گروه تمرین مقاومتی مشاهده نشد (05/0(P>. نتایج پروتئین کلوتو نشان داد که افزایش پروتئین کلوتو بین گروه کنترل با گروه‌های مکمل (000/0P=)، تمرین مقاومتی (006/0P=) و مکمل بهمراه تمرین مقاومتی (001/0P=) معنادار بود. تفاوت معنادار بین گروه تمرین بهمراه مکمل با دو گروه مکمل و تمرین مقاومتی به تنهایی مشاهده نشد (05/0(P>.

نتیجه گیری

طبق مشاهدات این پژوهش هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل ویتامین D به تنهایی و با یکدیگر باعث کاهش معنادار در سطوح FGF-23 و همچنین افزایش میزان پروتئین کلوتو شدند اما تفاوت معناداری در ترکیب تمرین و مکمل با گروه‌های دیگر دیده نشد. اگرچه تمرین مقاومتی و مکمل D توانستند در کنترل پیشرفت و درمان رت‌های مبتلا به بیماری کلیوی نقش مؤثری داشته باشند، اما برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام پژوهش‌های بیشتری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training and Vitamin D Supplementation on Fibroblast Growth Factor 23 and Klotho Protein in Male Rats with Renal Failure

نویسندگان [English]

 • Somaieh Mahdavian 1
 • Farshad Ghazalian 2
 • khosrow ebrahim 3
 • Hossein Abed Natanzi 4
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Science and Researches Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Considering the effective role of exercise as a complementary therapy in kidney patients and also due to vitamin D deficiency in kidney patients and the effect of this deficiency on disease progression, the present study was designed to compare the effects of eight weeks of resistance training with vitamin D supplementation on FGF23 and Klotho protein levels in male rats with chronic kidney disease.

Materials and Methods: Sixteen male Wistar rats (weigh: 350-370 g) were divided into four groups (n:4): training, supplementation, training and supplemention and control group. After induction of kidney damage through NX 5.6 surgical method and two weeks recovery, eight weeks of resistance training with different percentages of body weight, 3 sessions per week every other day were performed. Simultaneously, 1000 unit of vitamin D per week intramuscularly (quadriceps femoris muscle) was injected.

Results: The results related to FGF-23 data showed a significant decrease after eight weeks between the control group with resistance training group (P=0.001) and the supplemention with resistance training group (P=0.043); However, there was no significant difference in the amount of FGF-23 between the control and vitamin D group (P>0.05). Also, no significant difference was observed between the training group with supplementation and the resistance training group (P>0.05). The results of Klotho protein showed that the increase in Klotho protein was significant between the control group with supplement (P=0.000), resistance training (P=0.006) and supplement with resistance training (P=0.001) groups. There was no significant difference between the training group with supplement with the two groups of supplementation and resistance training alone (P>0.05).

Conclusion It can be concluded that, eight weeks of resistance training alone and in combination with vitamin D caused a significant decrease in FGF-23 levels and also increased the amount of Klotho protein; but there was no significant difference in the combination of exercise and supplementation with other groups. Apparently, this type of exercise can play an effective role in controlling the progression and treatment of of rats with kidney disease, although more research is needed to make a definitive statement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strength Training
 • FGF23
 • Klotho
 • Kidney Patients

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400
 • تاریخ دریافت: 19 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 دی 1400