تأثیر تمرینات حسی حرکتی بر حس عمقی زانو و تعادل عملکردی زنان دارای نقص بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پردیس ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف

کاهش بینایی یکی از نقص های حسی است که باعث می شود که فرد مبتلا در تعادل و انجام فعالیت های روزمره دچار مشکل گردد. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی زانو و تعادل عملکردی زنان دارای نقص بینایی بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نیمه تجربی بوده و تعداد 30 نفر از زنان دارای نقص بینایی در دامنه سنی 35 تا 45 سال به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات حسی- حرکتی را به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته اجرا کردند. قبل و بعد از مداخله، حس عمقی زانو در زوایای 40 تا 60 درجه با روش عکسبرداری و تعادل عملکردی با استفاده از تست Y اندازه گیری شد. از آزمون آنکووا برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که بعد از اعمال مداخله، حس عمقی مفصل زانو در زوایای 40 تا 60 درجه و تعادل عملکردی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافت (0001/0=p).

نتیجه گیری

تعادل و حس عمقی باهم در ارتباط هستند و تقویت حس عمقی از طریق تمرینات حسی حرکتی و بهبود دروندادهای حسی-حرکتی میتواند موجب افزایش تعادل در افراد نابینا شود. تمرینات حسی- حرکتی بازخوردهای حس عمقی عضلات اندام تحتانی را تقویت مینماید و از این طریق موجب بهبود حس عمقی و تعادل عملکردی میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of sensorimotor training on the knee proprioception and functional balance of visually impaired women

نویسندگان [English]

 • Somaye Mohammad Zadeh 1
 • Sajad Roshani 2
 • Afshin Moghadasi 3
1 Master student of Corrective exercise and Sports injuries, Department of Physical Education ,, Urmia Pardis University, Urmia, Iran.
2 Department of Exercise Physiology and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sport Science, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Sports Injury and Corrective Exercises, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Decreased vision is one of the sensory impairments that causes the sufferer to have difficulty in balancing and performing daily activities. The aim of this study was to investigate the effect of sensorimotor exercises on proprioception and balance in orderly women.

Materials and Methods: The present study is quasi-experimental and 30 women with visual impairment in the age range of 35 to 45 years were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group performed sensory-motor exercises for 8 weeks and three sessions per week. Before and after the exercises, knee proprioception at 40 to 60 ° with imaging method and functional balance was measured using the Y test. ANCOVA test was used to analyze the data at the significance level of (p = 0.05).

Results: The results showed that after the intervention of sensorimotor exercises, the proprioception of the knee joint at an angle of 40 to 60 degrees and functional balance in the experimental group compared to the control group significantly improved (p = 0.0001).

Conclusion: Strengthening the proprioception through motor-sensory exercises and improving motor-sensory input can increase balance in the elderly. Sensory-motor exercises in the closed motor chain strengthen the deep sensory feedback of the lower limb muscles and thus improve the balance and deep sense of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exercises
 • Proprioception
 • Balance
 • Elderly women

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اسفند 1400