مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد نابینا و سالم با چشمان باز و بسته طی راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشیار

چکیده

مقدمه و اهداف

هدف از پژوهش مقایسه طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد نابینا و سالم با چشمان باز و بسته طی راه رفتن بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. نمونه آماری شامل15 مرد نابینا با میانگین سنی 33/22±6/25 سال و 15 مرد سالم با میانگین سن 31/5±22/27 سال انتخاب و به‌طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای فشار کف پایی طی مرحله راه رفتن از دستگاه فوت اسکن RS Scan ساخت کشور بلژیک استفاده شد. داده های متغیرهای فشار کف پایی با فرکانس نمونه برداری 300 هرتز ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی زوجی برای مقایسه میانگین های درون گروهی و از آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین های بین گروهی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 24 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که میزان فرکانس با توان 5/99 درصد در راستای عمودی، استخوان کف پایی اول و بخش خارجی و داخلی پاشنه در گروه نابینا در مقایسه با گروه سالم با چشمان باز بیشتر بود (05/0>p). همچنین میزان فرکانس با توان 5/99 درصد در گروه سالم طی راه رفتن با چشمان بسته در مقایسه با چشمان باز بیشتر بود (05/0>p). میزان فرکانس با توان 5/99 درصد (004/0=P) و تعداد هارمونی های ضروری (003/0=P) در راستای عمودی در گروه نابینا در مقایسه با گروه سالم با چشمان بسته به ترتیب 51/13 و 84/9 درصد کمتر بود. تعداد هارمونی های ضروری (002/0=P) در راستای عمودی در گروه سالم طی راه رفتن با چشمان بسته در مقایسه با چشمان باز 61/20 درصد بیشتر بود. میزان فرکانس با توان 5/99 درصد در بخش داخلی پاشنه در گروه نابینا در مقایسه با گروه سالم با چشمان بسته (023/0=P) کمتر بود.

نتیجه گیری

با توجه به افزایش فرکانس با توان 5/99 درصد و تعداد هارمونی های ضروری در نواحی مختلف کف پا در افراد نابینا و سالم با چشمان بسته به فیزیوتراپیست‌ها، متخصصان آنالیز حرکت و توانبخشی پیشنهاد می‌شود تا یک پروتکل توانبخشی ویژه برای افراد نابینا و کسانی که براثر سانحه بینایی خود را از دست می‌دهند، ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of frequency spectrum of ground reaction forces in Blind and Healthy Participants with Open and Closed Eyes during walking

نویسندگان [English]

 • Mohsen Barghamadi 1
 • sajjad anoushiravani 2
 • Hadi allahverdidost 3
 • hadi panahi 3
 • Mahrokh Dehghani 4
1 University of Mohaghegh Ardabili
2 Assistant Professor of Sport Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MSc. of Sport Biomechanics, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Associate Professor
چکیده [English]

Background and Aims: The purpose of this study was to compare of frequency spectrum of ground reaction forces in blind and healthy participants with open and closed eyes during walking.

Materials and Methods: This study was quasi-experimental and laboratory. The statistic samples included 15 blind men with the mean age of 25.22±6.33 years and 15 healthy men with the mean age of 27.22±5.31 years participated in this study and were selected by available sampling method. A foot scan (RS Scan International, Belgium) set was used for measuring frequency spectrum of ground reaction forces during walking. Variables data were recorded at a sampling frequency of 300 Hz. For data analysis paired t-test was used to compare the means within the group and independent t-test to compare the means between groups using SPSS (version 24) statistical software.

Results: The results showed that, the frequency with 99.5% power in vertical direction, Meta1 and heel lateral and heel medial in blind group were greater than healthy group with open eyes and healthy group with closed eyes were greater than with open eyes (P < 0.05). The frequency with 99.5% power (p=0.004) and number of essential harmonics (p=0.003) in vertical direction in blind group 9.84% and 13.51%were respectively less than healthy group with closed eyes. The essential harmonics (p=0.002) in vertical direction in healthy group with closed eyes 20.61% were greater than with open eyes. The frequency with 99.5% power and number of essential harmonics in vertical direction in blind group were less than healthy group with closed eyes (p=0.023).

Conclusion: According to the increase in frequency with 99.5% power and the number of essential harmonics in different areas of the soles of the foot in blind group and healthy group with closed eye on physiotherapists, motion analysis and rehabilitation specialists are recommended to have a special rehabilitation protocol for blind and those who lost their vision due to an accident.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frequency spectrum
 • ground reaction forces
 • blind
 • walking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1400