بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات تعادلی- مقاومتی بر سطوح ایمنی و آمادگی جسمانی کودکان فلج مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری رشد حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: فلج مغزی یک اصطلاح غیراختصاصی و توصیفی است که به اختلال در عملکرد حرکتی در اوایل کودکی اطلاق می گردد، که غیرپیش رونده بوده و ناشی از آسیب دائمی مغز در حال رشد می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات تعادلی- مقاومتی بر سطوح ایمنی و آمادگی جسمانی کودکان فلج مغزی بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از کودکان (6-10 سال) بیماری فلج مغزی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربى به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات مقاومتى و تعادلی (تمرینات مقاومتی برای عضلات فلکسور زانو، اکستنسور زانو و اکستنسور مچ پا و تمرینات تعادلی آزاد در دو سطح اتکای پایدار و سطح اتکای متناسب با فرد) شرکت کردند. تمامی متغیرهای وابسته تحقیق (شاخص ایمونوگلوبولین A، استقامت قلبی- تنفسی، انعطاف پذیری، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و ترکیب بدنی) در 2 نوبت پیش آزمون و پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های از آزمون آماری t مستقل، t همبسته، آنالیز واریانس دوسویه و Bonferroni در سطح معنا‌داری 05/0 استفاده شد. کلیه بررسی های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام پذیرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرینات ترکیبی مقاومتی- تعادلی بر سطوح ایمنی (ایمونوگلوبین A)، حداکثر اکسیژن مصرفی، انعطاف پذیری، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و ترکیب بدنی کودکان دارای فلج مغزی تاثیر معناداری دارد (001/0≤P). نتیجه گیری: به بیماران مبتلا به فلج مغزی توصیه می شود از این تمرینات همراه با درمان های پزشکی بهره مند شوند. مزیت چنین روش های کمکی نسبت به درمان های پزشکی عدم وجود عوارض جانبی آنها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of balance-resistance training on the levels of safety and physical fitness of children with cerebral palsy

نویسندگان [English]

 • Sajjad Anoushiravani 1
 • Parinaz Ghanati 2
 • Reza Mohammadalipour 3
 • Mir Hamid Salehian 4
1 Assistant Professor of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 PhD student of Motor Development, Department of Motor Behaviour, Tehran University, Iran.
3 MSc of Sports Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Cerebral palsy is a non-specific and descriptive term that refers to motor dysfunction in early childhood, which is non-progressive and is caused by permanent damage to the developing brain. The aim of this study was to investigate the effect of balance-resistance training on the levels of safety and physical fitness of children with cerebral palsy. Method: The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. For this purpose, 30 children (6-10 years) of cerebral palsy were divided into two groups (15 experimental group and 15 control group). Experimental group for 8 weeks, 3 sessions per week and each session for 45 minutes in resistance and balance exercises (resistance exercises for knee flexor muscles, knee extensor and ankle extensor and free balance exercises in two levels of stable support and appropriate level of support for the individual. ) Participated. All dependent variables of the research were measured in two rounds of pre-test and post-test. Evaluation of safety levels by determining the serum concentration of salivary immunoglobulin A index, cardiorespiratory endurance by cycle ergometer, flexibility by sit and reach test, muscle strength by digital dynamometer, muscle endurance by sitting test and body composition by It was done by measuring the percentage of body fat. In the statistical section, independent t-test, paired t-test, two-way analysis of variance and Bonferroni were used to analyze the data at a significance level of 0.05. All statistical analyzes were performed using SPSS software version 24. Results: The results showed that combined resistance-balance training has a significant effect on immune levels (immunoglobulin A), maximum oxygen consumption, flexibility, muscle strength, muscle endurance and body composition of children with cerebral palsy (P≤0.001). Discussion and Conclusion: Patients with cerebral palsy are recommended to benefit from these exercises along with medical treatments. The advantage of such adjuvant methods over medical treatments is that there are no side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balance-resistance exercises
 • immune levels
 • physical fitness
 • cerebral palsy
 • children

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401