مقایسه تقارن عملکرد تعادلی و توزیع فشار کف پایی در دختران نوجوان فعال سالم و مبتلا به پرونیشن مچ پا در هنگام ایستادن و فاز استنس راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران

2 استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 . استادیار بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: مچ پا آخرین سگمنت در انتهای زنجیرة حرکتی و کف پا مرز مشترک توزیع نیرو بین اندام تحتانی و زمین است که نقش بسزایی در جذب و توزیع نیرو های عکس العمل، حفظ تعادل و انتقال نیرو های جلو برنده برعهده دارد. ساختار آناتومیکی مچ پا در هنگام تحمل وزن بدن و جابه جایی همانند یک اهرمی سخت عمل می کند. یکی از مهم ترین و متغیرترین ویژگیهای ساختاری پا، کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی هنگام تحمل وزن بدن است، که موجب دفورمیتی در ساختار اسکلتی مچ پا و عارضه پرونیشن می‌شود. یکی از حوزه هایی که اخیراً توجه بسیاری از محققان را درمطالعات پزشکی و ورزشی به خود جلب کرده است، تقارن و تجزیه و تحلیل توزیع فشار کف پایی می باشد که به عنوان یکی از روشهای کمّی و متدوال جهت بررسی ناهنجاری ساختاری و عملکردی پا مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه؛ اغلب پژوهشگران در مطالعات و بررسی مفاصل مچ پا بیشتر به مقایسه، تجزیه و تحلیل رفتارهای بیومکانیکی پای انسان در هنگام راه رفتن و ایستادن پرداختند و مطالعات در حوزه بررسی توزیع فشار کف پا از طریق بررسی تشخیصی مرکز فشار و تقارن متغییرها در بین افراد سالم و مبتلا به ناهنجاری های مچ پا اندک و پراکنده می باشد. از اینرو؛ بررسی ساختار پا به عنوان تنها سگمنتی که با زمین در تماس است می تواند اطلاعات مفیدی را درباره رفتار و تغییرات بیومکانیکی ساختار مچ پا و تاثیرات آن بر روی جذب و توزیع فشارهای کف پایی در بین افراد سالم و دچار عارضه در اختیار مربیان، کارشناسان و متخصصین علوم ورزشی قرار دهد. لذا هدف تحقیق حاضر؛ مقایسه تقارن عملکرد تعادلی و توزیع فشار کف پایی در دختران نوجوان فعال سالم و مبتلا به پرونیشن مچ پا در هنگام ایستادن و فاز استنس راه رفتن می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی و علی- مقایسه ای بود که 34 نفر دختران نوجوان فعال با محدوده سنی 14 تا 17 شهر تهران به صورت تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی سنجش افت استخوان ناوی از روش برودی و ارزیابی متغیرهای توزیع فشار کف پایی از دستگاه فوت پرشر استفاده گردید. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپرویلک و جهت مقایسه پارامترهای توزیع فشار کف پایی بین دو گروه دختران نوجوان فعال سالم و مبتلا به پرونیشن از آزمون تی مستقل در سطح معنا‏داری (05/0≥P) استفاده شد. یافته ها: طبق یافته های بدست آمده بین متغیرهای تقارن تارس5-2، متارس 1تا5، تقارن داخل فورفوت و خارج پاشنه، تقارن ایمپالس تماس فورفوت و میدفوت، فورفوت، تقارن سطح تماس هیل فوت، مید فوت و فور فوت، درصد تقارن فشارکل و فور فوت، تقارن عملکرد تعادلی فور فوت، مید فوت، توزیع نیرو تعادلی حول محور مچ پا و نسبت بارگیری متاتارس ها اختلاف معناداری وجود ندارد(05/0≤p) اما در تقارن تارس 1(0/04=p) و تقارن داخل پاشنه (04/0=p)،درصد فشار هیل فوت (0/04=p)، عملکرد تعادلی چرخش پاشنه حول محور پا (0/03=p) و ایمپالس هیل فوت(04/0=p) اختلاف معناداری مشاهده می شود.نتیجه گیری: دختران نوجوان مبتلا به پرونیشن از تقارن کمتری در نقاط متاتارس اول و داخل پاشنه نسبت افراد سالم برخوردارند و همچنین تقارن عملکرد تعادلی در چرخش پاشنه و ایمپالس هیل فوت افراد سالم نسبت به گروه مبتلا به پرونیشن بهتر می باشد. از طرفی، بدلیل تماس بیشتر سطح داخلی پای دختران نوجوان مبتلا به پرونیشن با سطح زمین، میزان فشار وارده به لبه داخلی و متاتارس اول در آنها نسبت به افراد سالم بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Symmetry Comparison Balance performance and plantar pressure Distribution in Active adolescent’s female with Ankle Pronation while standing and Stance phase of Gait

نویسندگان [English]

 • zahra koreili 1
 • Ali Fatahi 2
 • Mohammad Ali Azarbayjani 3
 • Ali Sharifnezhad 4
1 1. PhD Student of Sports Biomechanics, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Sports Biomechanics Department, Physical Education and Sports Sciences Faculty, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Professor in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Sport Biomechanics and Technology, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran. Number
چکیده [English]

Objective: The complexion of the foot and the ankle is the ending part of the lower extremity which work together and as a whole, provide stability and duplex movement. The ankle and the leg have the capability to perform specific functions such as carrying the weight of the body in the standing position against the power of gravity, moving the body to the front and creating stability for keeping the balance and controlling the posture. The purpose of the present study is Symmetry Comparison Balance performance and plantar pressure Distribution in Active adolescent’s female with Ankle Pronation while standing and Stance phase of Gait .Materials & Methods: This study is quasi-experimental and targeted cross-sectional. They were 34 Active adolescents female with Ankle pronation in the age range of 14 to 17 years who selected after an invitation and diagnosis of an orthopedic doctor or a specialist. The foot pressure and Navicular System was used to determine Drop. Data analysis was Independent t-test to compare the variables of Active adolescent’s female with Ankle pronation by SPSS V.23 software at a significant level of (P≥ 0.05). Results: The results Symmetry Comparison Balance performance and plantar pressure Distribution showed that, there was significant difference in Symmetry meteteas 1 (P≥ 0.03) and Symmetry medial hell foot (P= 0.04) and presser of hell foot percent Symmetry(P= 0.04), Symmetry hell foot impels(P= 0.04) and rotation hell foot balance (P= 0.04) in two groups Active adolescent’s female with Ankle Pronation. Conclusion: the results of the present study showed that there is no difference between symmetry in metateas 1 and Symmetry medial hell in in Female Adolescents with ankle pronation disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Symmetry"
 • pressure Distribution"
 • Pronation"
 • Female Adolescents"
 • "
 • Active"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 24 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 24 فروردین 1401