اعتباریابی طبقه بندی مبتنی بر اختلال سیستم حرکتی سهرمن در زنان مستعد ابتلا به کمردرد غیر اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی ، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف:طبق مدل کینزیوپاتولوژیک، راهبردهای اصلاحی خاص، با هدف قراردادن الگوهای حرکتی و پاسچرال تغییر یافته، می‌توانند از بروز دردهای اسکلتی-عضلانی جلوگیری کنند. پیش از برنامه‌ریزی برای هر گونه اقدام پیشگیرانه، شناخت دقیق متخصصان از اختلالات حرکتی و پاسچرالی که فرد را مستعد درد اسکلتی-عضلانی خاص ساخته‌اند، ضروری به نظر می‌رسد. نتایج متناقضی در مورد اثربخشی مداخلات اصلاحی در پیشگیری از کمردرد وجود دارد. این عدم سازگاری را می‌توان به ناهمگنی نمونه‌ها در این مطالعات نسبت داد. بنابراین، وجود یک طبقه‌بندی در این راستا ضروری است. یکی از سیستم‌های طبقه‌بندی پیشنهادی، که هم در اقدامات درمانی و هم در اقدامات پیشگیرانه کاربرد دارد، مدل اختلال سیستم حرکتی سهرمن است. تا کنون در هیچ مطالعه‌ای به بررسی اعتبار این مدل در حیطه پیشگیری پرداخته نشده است. هدف از این مطالعه بررسی اعتبار ساختاری این مدل ‌در زنان مستعد کمردرد بود.

مواد و روش‌ها: 250 زن 18 تا 75 ساله ،که طی 30 دقیقه ایستادن طولانی مدت، کمردرد گذرا بیش از 10میلی‌متر روی مقیاس درد گزارش کردند، توسط 2 متخصص حرکات اصلاحی بررسی شدند. از تحلیل عاملی مؤلفه اصلی برای استخراج دسته‌های پیشنهادی استفاده شد. بار عاملی آیتم‌ها ، برای شناسایی هر دسته بررسی شد. 5 دسته شناسایی شده با 5 دسته پیشنهادی سهرمن مقایسه شدند.

یافته‌ها: پنج مولفه استخراج‌شده از تحلیل عاملی مولفه اصلی، 87 درصد از کل واریانس تجمعی را تشکیل داده و معادل 5 دسته پیشنهادی سهرمن بودند. پنج دسته شناسایی شده به ترتیب عبارت بودند از: اکستنشن-روتیشن، فلکشن-روتیشن، فلکشن، روتیشن و اکستنشن-روتیشن.

نتیجه‌گیری: تائید این 5 دسته، نشان‌دهنده اعتبار آزمون‌های حرکتی و پاسچرال معرفی شده در این سیستم، به عنوان یک ابزار طبقه‌بندی در اقدامات پیشگیرانه مرتبط با کمردرد در زنان است. متخصصان می‌توانند با استفاده از این مدل، اختلالات حرکتی و پاسچرال زمینه‌ساز کمردرد را در زنان مستعد شناسایی کرده و با اصلاح به موقع آنها گام مثبتی در راستای پیشگیری از کمردرد بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation of The Movement System Impairment-Based Classification in Female Transient LBP Developers

نویسندگان [English]

 • fatemeh Tabatabaei molazi 1
 • Reza Rajabi 2
 • Mohammad Karimizadeh Ardakani 3
 • Rahil Mahdian 4
1 1. MA in Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of health and sport medicine, Faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran, Iran
4 4. MA in Sports Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Based on the kinesiopathological model, certain corrective strategies mentioning the underlying altered movement and postural patterns, may prevent the onset of musculoskeletal pains. Before planning any measure, the specialists need an accurate identification of movement and postural impairments that have predisposed the individual to a specific musculoskeletal pain. There are conflicting results regarding the effectiveness of a specific corrective exercise intervention in LBP prevention. This inconsistency might be due to the use of heterogeneous groups of subjects in this study. Therefore, classification seems necessary in this regard. One of the suggested classification systems which is practical in both treatment and preventive measures is Movement System Impairment (MSI) model. No previous study has been conducted to validate the proposed system for preventive measures. The aim of this study was to assess the construct validity of the MSI classification system in females susceptible to LBP.

Materials and Methods: 250 females aged between 18-75, who developed transient low back pain greater than 10 VAS during 30-min. prolonged standing, were examined by 2 corrective exercise specialists. A Principal Component Analysis (PCA) was used to derive proposed categories. Factor loadings in the component matrix were assessed to identify the factor characterizing each component. The 5 configured components were compared with 5 MSI proposed categories.

Results: The five extracted components from PCA, explaining 87% of the total cumulative variance, were equivalent to 5 MSI proposed categories. The five derived components represented: Extension-Rotation, Flexion-Rotation, Flexion, Rotation, and Extension-Rotation categories, respectively.

Conclusion: Identification of the 5 proposed categories, confirms the validity of MSI test items as a classification tool for preventive measures related to low back pain in females. Specialists can use this model for identification of susceptible females' movement and postural impairments and take a positive step towards preventing low back pain by modifying these impairments before the onset of pain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Low Back Pain
 • prevention and control
 • classification

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1401