تاثیر تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران فوتبال پس از بازسازیرباط متقاطع قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: آسیب رباط صلیبی قدامی، شایع‌ترین آسیب رباطی زانو به هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی است. هدف از این تحقیق اثر تمرینات زنجیره حرکتی بسته بر عملکرد اندام تحتانی در ورزشکاران فوتبالیستپس از بازسازی رباط متقاطع قدامی می‌باشد.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی می‌باشد که از بین 22 نفر از افراد با پارگی رباط متقاطع قدامی واقع در شهر اهواز، به‌صورت تصادفی 11 نفر، گروه تجربی (با تمرینات زنجیره حرکتی بسته) و 11 نفر گروه کنترل (بدون تمرینات زنجیره حرکتی بسته) را تشکیل دادند. در گروه تجربی، میانگین قد 58/1 6 ‌‌/174 سانتیمتر، وزن 57/40/69 کیلوگرم و سن 05/2±4/22 سال ، و و در گروه کنترل میانگین قد 32/4 13/17 سانتیمتر، وزن 20/6 43/70 کیلوگرم و سن 52/8 1/22 بود. میزان عملکرد دو گروه به‌وسیله آزمون‌های عملکردی دوی رفت‌وبرگشت سریع، لی به شکل 8، پرش از سمتی به سمت دیگر و آزمون لی چابکانه در پیش‌آزمون و پس‌آزمون اندازه‌گیری شد. گروه مداخله، تمرینات زنجیره حرکتی بسته شامل(لانج از پهلو، پلای اسکات، پل زدن، راه رفتن به عقب، لانج از جلو، اسکات و پلانک) طی 6 هفته و هر هفته 3 جلسه (در مدت 35 دقیقه) انجام دادند. در گروه کنترل مداخله‌ای انجام نشد. جهت تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری 3×2 و از آزمون تی مستقل برای مقایسه بین دو گروه در سطح معناداری 05/0p≤ استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که در پیش‌آزمون تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در آزمون‌های عملکردی دوی رفت‌وبرگشت سریع، لی به شکل 8، پرش از سمتی به سمت دیگر و آزمون لی چابکانه مشاهده نشد (05/P>). از طرفی، آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری نشان داد، گروه تجربی در آزمون‌های دوی رفت‌وبرگشت سریع، آزمون پرش از سمتی به سمت دیگر، آزمون لی چابکانه و آزمون لی لی به شکل 8 پس از انجام تمرینات زنجیره حرکتی بسته عملکرد بهتری کسب کردند (05/p≤). همچنین نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد، گروه تجربی در آزمون‌های ذکرشده، هم بلافاصله بعد از بکار گیری تمرینات زنجیره حرکتی بسته و هم در طی یک ماه بعد از انجام تمرینات، عملکردشان در آزمون‌های ذکرشده بهتر شد (05/p≤).

نتیجه‌گیری: مطابق با نتایج پژوهش، روش تمرینی زنجیره حرکتی بسته می‌تواند جهت بالا بردن میزان عملکرد فوتبالیست‌های پس از بازسازی رباط متقاطع قدامی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of close kinetic chain on lower extremity function in football players Following Anterior Cruciate Ligament Surgery

نویسنده [English]

  • mojgan rokni njad
چکیده [English]

Introduction: Anterior cruciate ligament injury is the most common knee ligament injury during exercise. The aim of this study was the effect of close kinetic chain on lower extremity function in football players Following Anterior Cruciate Ligament Surgery.

Methods: This study was a quasi-experimental study, in which 22 people with anterior cruciate ligament rupture located in Ahvaz, 11 in the experimental group (with close kinetic chain exercises) and 11 in the control group (without close kinetic chain exercises) were randomly selected. Closed). The mean height 174.17 6 1.58 cm, weight69.5 57 4.57 kg and age22.4 ± 2.05 years in the experimental group were,, respectively, and in the control group were 17.13 4 4.32 cm, respectively. , 6.20 was 70.43 kg and 8.52 was 22.1. The performance of the two groups was measured by shuttle run test, figure of eight hop test, side to side hop test and agility hop test in the pre-test and post-test. The intervention group performed close kinetic chainexercises (side lunge, squat ply, bridging, walking backwards, front lounge, squat and plank) for 6 weeks and 3 sessions per week (for 35 minutes). No intervention was performed in the control group. For data analysis, statistical method of analysis of variance with repeated measures and independent t-test were used for comparison between the two groups at a significance level of p≤0.05.

Results: The results of this study showed that in the pre-test, no significant difference was observed between the two groups in the functional tests of shuttle run test, figure of eight hop test, side to side hop test and agility hop test (P≤0.05). ). On the other hand, the analysis of variance test with repeated measures of this study showed that the experimental group in shuttle run test, figure of eight hop test, side to side hop test and figure of eight hop test after close kinetic chainmotion performed better (p≤05). Also, the results of Bonferroni post hoc test showed that the experimental group in the mentioned tests, both immediately after using the closed kintetic chain exercises and within one month after the exercises, their performance in the mentioned tests improved (p ≤).

Conclusion: According to the results of the study, the close kinetic chaintraining method can be used to increase the performance of people with anterior cruciate ligament rupture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: close kinetic chain
  • lower extremity function
  • anterior cruciate ligament rupture

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 16 خرداد 1401