طراحی و بررسی اثربخشی نرم افزار بازتوانی شناختی بر توجه و کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به نقص شناختی خفیف نوع غیر فراموشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه روانشناسی

2 دانشگاه اصفهان. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.گروه روانشناسی

چکیده

مقدمه و اهداف: هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه بازتوانی شناختی مبتنی بر مدل فرایند توجه و بررسی اثر بخشی آن بر توجه و کارکردهای اجرایی سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف نوع غیر فراموشکار بوده است.

مواد و روش ها:. پس از طراحی برنامه بازتوانی شناختی مبتنی بر نرم افزار، 30 نفر از افرادی که توسط غربالگری با آزمون نوکوگ و تشخیص روانپزشک مبتلا به نقص شناختی خفیف نوع غیر فراموشکار تشخیص داده شدند و ملاک های ورود را داشتند به تصادف در یکی از گروه های آزمایش و گواه جایگذاری شدند. پس از انجام پیش آزمون توسط آزمون عملکرد دو گانه، آزمون ردیابی رنگ، آزمون استروپ، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون برج لندن، گروه آزمایش تحت مداخله 13 جلسه ای بازتوانی با نرم افزار قرار گرفتند و گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. نرم افزار طراحی شده برگرفته از سامانه نرم افزاری آموزش فرایند توجه سولبرگ و متیر بوده و روایی و پایایی آن در جامعه سالمند ایرانی مورد تایید قرار گرفت. پس از پایان جلسات و سه ماه پس از آن مجددا از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و نتایج توسط آزمون های آماری تحلیل کووریانس و مان ویتنی یو در نرم افزار spss مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین خطا در توجه انتخابی هم خوان و ناهم خوان، امتیاز کارکرد اجرایی، زمان و خطا در توجه متناوب فرم A و زمان توجه متناوب فرم B و همچنین زمان و خطا در توجه تقسیم شده بین دو گروه در نمره پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05). اما بین میانگین زمان توجه انتخابی، زمان و خطا در توجه پایدار و خطا در توجه متناوب فرم B تفاوت معناداری بین نمرات پس آزمون دو گروه مشاهده نشد (p<0.05) و مداخله منجر به بهبود معناداری در این بخش ها نشد. همچنین نتایج تا سه ماه بعد پایدار بودند

نتیجه گیری: این یافته ها تاییدی بر اثر بخشی مداخلات بازتوانی شناختی می باشد. برنامه بازتوانی شناختی طراحی شده در این پژوهش می تواند باعث بهبود معنادار در توجه و کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به نقص شناختی خفیف نوع غیر فراموشکار شود و می تواند به عنوان یک گزینه برای مداخله توسط بالینگران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and investigating the effectiveness of cognitive rehabilitation software on attention and executive functions of patients with non-amnestic mild cognitive impairment

نویسندگان [English]

 • mahgol tavakoli 1
 • golita emsaki 1
 • masoumeh josheghani 2
1 department of psychology, faculty of education and psychology, university of Isfahan
2 department of psychology, faculty of psychology and education, university of Isfahan
چکیده [English]

Introduction and purpose: The aim of this research is to design a cognitive rehabilitation software on the basis of attention process model and investigation its effect on attention and executive functions of patients with non-amnestic mild cognitive impairment

Materials and methods: After designing the software program, 30 patients who were diagnosed by non-amnestic mild cognitive impairment trough NUCOG screening and also psychiatric diagnosis and fulfilled the entrance criteria, were assigned accidentally in one of either experimental or control group. After pretest with dual task, CTT-A and CTT-B, Stroop, continuous performance test and tower of London the experimental group received 13-session-cognitive rehabilitation by the designed software and the control group didn’t receive any intervention. The software was designed considering Sohlberg and Mateer Attention Process Training Software and its reliability and validity was confirmed in Iranian elderlies. After the sessions and also 3 months later both groups were assessed as the posttest and the results were analyzed by ANCOVA and Mann-Whitney-U through SPSS software

Results: The results indicated that there was a significant difference between the experimental and control group in the mean score of errors in both correspondent and incorrespondent selective attention, executive function, time and error in CTT-A alternating attention and time in CTT-B alternating attention and also time and error in divided attention (p<0.05).. But there wasn’t any significant difference between 2 groups in the mean scores of times in selective attention, time and error in sustained attention and error in CTT-B alternating attention and the intervention didn’t cause any significant improvement in these domains.

Conclusion: The results confirmed the efficacy of cognitive rehabilitation interventions. The designed cognitive rehabilitation software can cause a significant improvement in attention and executive functions of patients with non amnestic mild cognitive impairment and can be used as an option for intervention by the clinicians

کلیدواژه‌ها [English]

 • نقص شناختی خفیف نوع غیر فراموشکار
 • توجه
 • کارکردهای اجرایی
 • بازتوانی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 16 خرداد 1401