بررسی تاثیر درمان تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر بر روی حافظه فعال بیماران آلزایمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی،‌دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، انار، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر،‌ یزد، ایران.

4 گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، تفت، ایران

5 گروه آموزشی روانشناسی بالینی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: بیماری آلزایمریک اختلال عصبی شایع است که در مراحل اولیه با از دست دادن خفیف حافظه شروع می شود و به سمت آسیب شدید عملکردهای اجرایی و شناختی گسترده پیش می رود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر درمان تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مکرر بر روی حافظه فعال بیماران آلزایمر بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه که به صورت نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون انجام شد، از بین بیماران آلزایمر مراجعه کننده به کلینیک های نورولوژی در شهرستان یزد 30 نفر به شکل در دسترس در رنج سنی 55 تا 75 سال انتخاب شدند که 15 نفر آنها در گروه مداخله و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. امتیاز های آزمون حافظه فعال به وسیله آزمون n-backکامپیوتری، هم از نظر زمان پاسخ و هم از نظر درصد پاسخ صحیح، در دو نوبت زمانی قبل از درمان و بعد از درمان مورد مقایسه قرار گرفت. در گروه کنترل هر بیمار 10 جلسه تحریک ساختگی مغناطیسی مکرر مغز از روی جمجمه (20دقیقه) و در گروه آزمایش10 جلسه تحریک مغناطیسی مکرر مغز از روی جمجمه (20دقیقه)با فرکانس 10 هرتز در قشر پیش پیشانی پشتی جانبی چپ دریافت کرد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که امتیاز آزمون حافظه فعال در بیماران آلزایمر هم از نظر زمان پاسخ و هم از نظر درصد پاسخ صحیح در گروه مداخله و بعد از دریافت تحریک مغناطیسی مکرر مغز در مقایسه با گروه کنترل با تحریک مغناطیسی مکرر مغز ساختگی به ترتیب به طور معناداری به ترتیب کاهش و افزایش پیدا کرده است.( 0/001=p-value )
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می رسد تحریک مغناطیسی مکرر مغز از روی جمجمه در قشر پیش پیشانی پشتی جانبی باعث بهبودتوانایی حافظه فعال در بیماران آلزایمر می شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Treatment of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Working Memory of Alzheimer's Disease

نویسندگان [English]

 • Mohsen Saeidmanesh 1
 • Mahya Shabanzadeh 2
 • Mahsa Moslemi Haghighi 3
 • Mitra Ghadiri 1
 • Fatemeh Nikafshan 4
 • Raha Shabanzadeh 5
 • Mohammad Hossein Zebhi 3
1 Department of Psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran
2 Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Anar, Iran
3 Department of Psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran
4 Department of Psychology, PNU, Taft, Iran
5 Department of Clinical Family Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Alzheimer's disease is a common neurological disorder that begins in the early stages with mild memory loss and progresses to severe impairment of extensive executive and cognitive functions. The aim of this study was to investigate the effect of repeated Transcranial Magnetic Stimulation therapy on the working memory of Alzheimer's patients.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study with pre-test and post-test, 30 Alzheimer's patients referred to neurology clinics in Yazd city were selected as available in the age range of 55 to 75 years, of which 15 In the intervention group and 15 people in the control group. Active memory test scores were compared by computer n-back test, both in terms of response time and percentage of correct response, in two time intervals before treatment and after treatment. In the control group, each patient received 10 sessions of repetitive structural magnetic stimulation of the brain from the skull (20 minutes) and in the experimental group, 10 sessions of repetitive magnetic stimulation of the brain from the skull (20 minutes) at a frequency of 10 Hz in the left lateral dorsal forehead cortex. Data analysis was performed using analysis of covariance.
Results: Data analysis showed that the working memory test scores in Alzheimer's patients both in terms of response time and percentage of correct response in the intervention group and after receiving repeated magnetic stimulation of the brain compared with the control group with repeated magnetic stimulation of the mock brain, respectively. Decreased and increased significantly (p-value = 0.001), respectively.
Conclusion: According to the results of this study, it seems that repeattiveTranscranial Magnetic Stimulation of the brain from the skull in the lateral dorsal prefrontal cortex improves the ability of working memory in Alzheimer's patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Repeattive transcranial magnetic stimulation
 • Working memory
 • Dorsal lateral prefrontal cortex Alzheimer's disease
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 16 خرداد 1401