اثربخشی درمان صوتی همی‌سینک بربهبود مهارت‌های شنیداری و کاهش شدت لکنت در کودکان مبتلا به لکنت زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

لکنت زبان به عنوان یک اختلال ارتباطی می‌تواند منجر به مشکلات جدی در ارتباط بین‌فردی شود و بر کیفیت زندگی فرد مبتلا تأثیر بگذارد و به عنوان یک رفتار قابل تغییر شناخته می‌شود، از این‌رو هدف این پژوهش بررسی اثربخشی همی‌سینک تراپی برمهارت‌های شنیداری و بهبود آن در کودکان لکنت زبان بود.

مواد وروش‌ها

طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی( طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بدون گروه کنترل) است، جامعه پژوهش کودکان مبتلا به اختلال لکنت زبان دبستانی در شهر تهران بودند .روش نمونه گیری به صورت در دسترس است و از میان جامعه 10 کودک که با استفاده از ابزارهای آزمون لکنت زبان گویتر و پرسشنامه اختلال پردازش شنوایی ملایری دارای حساسیت بالای شنیداری تشخیص داده شدند و تحت درمان همیسینک تراپی در 12 جلسه درمانی به مدت سه ماه قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون tو با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

نتایج نشان داد که همی‌سینک تراپی در افزایش مهارتهای شنیداری در لکنت زبان مؤثر بوده است (P<0/05) و همی‌سینک تراپی موجب کاهش مشکلات شنوایی در نتیجه ارتقای مهارتهای شنیداری و بهبود لکنت زبان می‌شود.

نتیجه‌گیری

به علت اینکه کودکان دارای لکنت زبان اضطراب خاصی را در تعاملات اجتماعی تجربه می‌کنند و یکی از دلایل از نقص در پردازش شنیداری می-باشد بنابراین افزایش این مهارت‌ با روش همی‌سینگ تراپی می‌تواند به عنوان یکی از محورهای مداخله و توان‌بخشی آن‌ها استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of homeopathic voice therapy on improving auditory skills and reducing the severity of stuttering in children with stuttering

نویسندگان [English]

  • sakineh soltanikouhbanani 1
  • somaye zarenezhad 2
1 1. *Assistant Professor Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
2 .MSc student in Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Stuttering a language as a communication disorder can lead to serious interpersonal problems and affect the quality of life of the affected person and can be recognized as a behavioral change. ThereforeThe aim of this study was to evaluate the effectiveness of of Hemi-sync therapy on hearing loss and improving stuttering in children. The research is semi-experimental and pre-test and post-test without control group. Method: The research design was semi-experimental (pre-test-posttest-control test without control group), a research population of children suffering from stuttering in primary school in Tehran The research population of children with stuttering disorders in elementary school. Available for sampling is and among the population of 10 children who use the tools Hypersensitivity To Sound/Noise(H/N) and using a high sensitivity hearing bad (APD) were detected were selected as sample and were then treated Hemi-sync therapy During the three months that includes 12 sessions (one session per week), respectively. The data was collected through questionnaire and hearing bad Hypersensitivity To Sound/Noise(H/N) was collected and analyzed using paired t test. And statistical analysis was performed using SPSS version 20. Results: The results showed that Hemi-sync therapy on hearing problems and hearing loss, thus increasing the hearing skills had a significant effect. It seems hemi sync hearing and can reduce problems in stuttering children.

Conclusion: Due to the fact that stuttering children experience specific anxiety in social interactions and is one of the reasons for hearing impairment, so increasing this skill with the method of healing therapy can be one of the axes Intervention and rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemi-sync therapy
  • stuttering disorder
  • listening

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401