تاثیر کاربرد کینزیوتیپ بر ضخامت تاندون سر دراز عضله دوسر بازویی، درد و حس عمقی مفصل شانه در ورزشکاران دارای سَندرُم گیرافتادگی ساب آکرومیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران.

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تاندون سردراز عضله دوسر یک عامل مهم درد در شانه است و اغلب نقش چند عاملی در گیرافتادگی ساب آکرومیال دارد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر کاربرد کینزیوتیپ بر ضخامت تاندون سر دراز عضله دوسر بازویی، درد و حس عمقی مفصل شانه در ورزشکاران دارای سَندرُم گیرافتادگی ساب آکرومیال بود.

مواد وروش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی 20 مرد ورزشکار مبتلا به سَندرُم گیر افتادگی شانه به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد و به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند: گروه 1 کینزیوتیپ برای دو سر بازویی دریافت کردند و گروه 2 یک نوار چسب ساختگی (پلاسبو) دریافت کردند. ضخامت تاندون سر دراز عضله دوسر با استفاده از ام آر آی، حس عمقی مفصل شانه با استفاده از تکنیک عکس برداری و درد با استفاده از VAS، قبل، بلافاصله و بعد از 24 ساعت استفاده از کینزیوتیپ اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری شاپیرو-ویلک و Repeated Measure ANOVA بررسی شد. سطح معنی‌داری 05/0≥α در نظر گرفته شد.

یافته ها: ضخامت تاندون دو سر بازوئی بین دو گروه در سه مرحله اندازه‌گیری اختلاف معنی‌داری نشان نداد (147/0P=). بین حس وضعیت مفصل در دو گروه در زاویه 45 درجه اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (001/0P<) و در زاویه 90 درجه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0P>). بین نمرات درد دو گروه بعد از اجرای کینزیوتیپ اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (001/0P<).

نتیجه گیری: کینزیوتیپ می‌تواند به عنوان یک عامل موثر در کاهش درد، و بهبود حس وضعیت مفصل در برخی زوایا در افراد دارای سَندرُم ساب آکرومیال کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of kinesiotape application on the long head of the biceps tendon thickness, pain and shoulder proprioception in athletes with subacromial impingement syndrome

نویسندگان [English]

 • Sima Keshvari 1
 • Shahabeddin Bagheri 2
 • ali taherinia 3
1 1. Department of Sport Sciences, University Collage of Omran &amp; Tosseeh, Hamedan, Iran
2 Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University . Khoramabad. Iran
3 Department of Emergency medicine, Alborz University of medical Science, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: The long biceps tendon is an important cause of shoulder pain and often plays a multifactorial role in subacromial impingement syndrome. The aim of the present study was to determine the effect of kinesiotape application on the long head of the biceps tendon thickness, pain, and shoulder proprioception in athletes with the subacromial impingement syndrome.

Methods: This study was a quasi-experimental study. Twenty male athletes with subacromial impingement syndrome were accessible selected, and randomly divided into two groups. Group 1 received a Kinesio tape for biceps and Group 2 received a mock software for the Kinesio tape. Data analysis was checked using the Shapiro-Wilk test and Repeated Measure ANOVA. The level of significance used is α≤0.05.

Results: There was no significant difference in the thickness of the biceps tendon between the two groups in the three stages of measurement (P= 0.147). There was a significant difference between the joint position sense in the two groups at a 45-degree angle (P<0.001), and there was no significant difference at a 90-degree angle (P˃0.05). The results showed that there was a significant difference between the pain scores of the two groups after the kinesiology tape (P<0.001).

Conclusion: kinesiology tape can be an influential factor in reducing pain and improving the joint position sense in athletes with subacromial impingement syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kinesiology tape
 • Pain
 • Long biceps brachialis tendon
 • Subacromial impingement syndrome

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 شهریور 1401