تدوین ابزار جامع ارزیابی اختصاصی عملکرد قلبی-تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی در افراد با کم توانی ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

ارزیابی دقیق عملکرد قلبی-تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی جهت آگاهی و ارائه مداخلات تمرینی و پیشگیری از بیماری های بعدی ضروری بنظر می رسد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر تدوبن ابزار جامع ارزیابی اختصاصی عملکرد عملکرد قلبی-تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی در افراد با کم توان ذهنی بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و با دلالت های کاربردی است. در این مطالعه برای تدوین ابزار اندازه گیری عملکرد قلبی-تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی از روان سنجی 51 آزمون اختصاصی افراد کم توان ذهنی استفاده شد. روایی صوری ابزار از طریق پرسشنامه 51 آزمونی توسط 15 نفر متخصص و 15 نفر مربی کم توانان ذهنی، روایی محتوا از طریق پرسشنامه 51 آزمونی توسط 15 نفر متخصص و روایی سازه نیز از طریق پرسشنامه 19 آزمونی توسط 243 نفر مربی کم توانان ذهنی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار از طریق همسانی درونی، درون آزمونگر و بین آزمونگر بررسی شد. همسانی درونی با آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر نیز از طریق اجرای آزمون ها توسط 18 نفر کم توان ذهنی در سه زمان و با سه آزمونگر از طریق شاخص همبستگی درونی (ICC)، فاصله اطمینان (CI) و خطای استاندارد اندازه‌گیری (SEM) بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی و با نرم افزار Amos26 و Spss22 انجام شد.

یافته ها

بر اساس نتایج حاصل از محاسبه نسبت روایی محتوا (CVR)، 19 آزمون از 51 آزمون دارای نسبت روایی محتوای بالاتر از 49/0 بودند و بقیه آزمون ها حذف شدند. در روایی سازه نیز 10 آزمون از 19 آزمون حذف شد و 9 آزمون نهایی برای ارزیابی عملکرد قلبی-تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی تایید شد. تحلیل عامل اکتشافی سه عامل پنهان استخراج کرد که 21/46 درصد واریانس کل تبیین شد. تحلیل عامل تأییدی مدل نهایی سازه را تأیید کرد. از نتایج تحلیل عاملی 829/0KMO= ، 93/4706BT= و 0001/0p< بود.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر، مجموعه آزمون اختصاصی افراد کم توان ذهنی در زمینه ارزیابی قلبی-تنفسی (یک آزمون)، قدرت (چهار آزمون) و استقامت عضلانی (چهار آزمون) بعد از روانسنجی 51 آزمون اختصاصی در این زمینه ارائه کرد. با استفاده از این مجموعه آزمون می توان ارزیابی دقیق از آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی افراد کم توان ذهنی انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of a comprehensive tool for assessing cardiorespiratory function, muscular strength and endurance in people with intellectual disabilities

نویسندگان [English]

 • Rahman Amiri 1
 • Hassan Daneshmandi 2
 • Hamid Sharif Nia 3
1 Department of sport injuries and Corrective Exercises, College of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Nursing, Mazandaran University of Medical Science, Sari, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Accurate assessment of cardiorespiratory function, muscular strength and endurance seems necessary for awareness and for providing exercise interventions and prevention of subsequent diseases. Therefore, the aim of the current research was to develop a comprehensive tool for assessing cardiorespiratory function, muscular strength and endurance in people with intellectual disabilities.

Materials and Methods: The current research is fundamental and has practical implications in terms of its purpose. In this study, the psychometrics of 51 specific tests of intellectual disability people were used to develop a tool for measuring cardiorespiratory function, muscular strength and endurance. The face validity of the instrument was examined through a 51-test questionnaire by 15 experts and 15 intellectually disabled educators, the content validity by a 51-test questionnaire by 15 experts, and the construct validity through a 19-test questionnaire by 243 intellectually disabled educators. The reliability of the tool was checked through internal, intra-rater and inter-rater consistency. Internal consistency was estimated with Cronbach's alpha. The intra-rater and inter-rater reliability were also checked through the implementation of the tests by 18 people with intellectual disability in three times and with three raters through the internal correlation index (ICC), confidence interval (CI) and standard error of measurement (SEM). Data analysis was done through exploratory and confirmatory factor analysis with Amos26 and Spss22 software.

Results: Based on the results of estimating the content validity ratio (CVR), 19 out of 51 tests had a content validity ratio higher than 0.49 and the rest of the tests were excluded. In terms of construct validity, 10 out of 19 tests were removed and the final 9 tests were approved for evaluating cardiorespiratory function, muscular strength and endurance. Exploratory factor analysis extracted three latent factors that explained 46.21% of the total variance. Confirmatory factor analysis confirmed the final construct model. From the results of factor analysis, KMO=0.829, BT=4706.93 and p<0.0001.

Conclusion: The current study provided a special set of tests for people with intellectual disability in the fields of cardiorespiratory assessment (one test), strength (four tests) and muscular endurance (four tests). after psychometry, 51 specific tests were presented in this field. By using this set of tests, it is possible to make an accurate assessment of the physical fitness related to the health of people with intellectual disability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Disability
 • cardiorespiratory
 • muscular strength
 • muscular endurance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 12 شهریور 1401