اثر حاد کشش ایستا و پویا بر فعالیت عضلات ثبات دهنده کتف حین حرکت بارفیکس در ژیمناستیک کاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران-ایران

2 دانشیار گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

امروزه در مورد اثرگذاری انوع حرکات کششی بر عملکرد ورزشکاران اختلاف نظر وجود دارد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی اثر حاد کشش ایستا و پویا بر فعالیت عضلانی و هم‌انقباضی عضلات ثبات دهنده کتف حین حرکت بارفیکس در ژیمناستیک کاران بود.

مواد و روش ها

با توجه به معیارهای ورود و خروج از تحقیق 15 نفر ژیمناستیک‌کار حرفه‌ای با میانگین سنی(57/2 ± 25/23)، میانگین قدی(88/5 ± 93/170) و میانگین وزنی(06/5 ± 54/64) به عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب و در سه زیرگروه 5 نفره تقسیم شدند. در پیش‌آزمون، آزمودنی‌ها حرکت بارفیکس را اجرا کردند و فعالیت عضلانی عضلات دندانه‌ای قدامی، ذوزنقه فوقانی، ذوزنقه میانی و ذوزنقه تحتانی با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی بایومتریک اندازه‌گیری شد. سپس هر زیرگروه در هر جلسه یک برنامه کششی متفاوت با جلسه قبلی را اجرا کرد و پس‌آزمون مشابه پیش‌آزمون اجرا شد. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر، آزمون تعقیبی بونفرونی و آزمون تی زوجی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج تحقیق نشان داد کشش ایستا و پویا باعث کاهش و افزایش معنادار فعالیت عضلانی در دو فاز کانسنتریک و اکسنتریک شدند. همچنین، نتایج نشان داد، کشش پویا منجر به کاهش معنادار هم‌انقباضی عضلات دندانه‌ای قدامی و ذوزنقه میانی در دو فاز کانسنتریک و اکسنتریک شد. به علاوه، تفاوت معناداری بین اثر کاهشی کشش ایستا و اثر کاهشی کشش پویا و بین اثر کاهشی کشش پویا و کنترل بر هم‌انقباضی عضلات دندانه‌ای قدامی و ذوزنقه میانی در دو فاز کانسنتریک و اکسنتریک مشاهده شد .

نتیجه گیری

نتایج تحقیق نشان داد هم‌انقباضی بین عضلات دندانه‌ای قدامی و ذوزنقه میانی پس از اعمال کشش پویا کاهش یافت. بنابراین، با توجه به اهمیت هم انقباضی عضلانی در بروز آسیب‌های مفصل شانه و با هدف پیشگیری از بروز آسیب در مفصل شانه ژیمناستیک کاران، به مربیان و ورزشکاران ژیمناستیک پیشنهاد می‌شود تمرینات کششی پویا را با فاصله بیشتری نسبت به تمرین و مسابقه به کار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Acute effect of static and dynamic stretching on activation of scapular stabilizer muscles during pull-up movement in gymnasts

نویسندگان [English]

 • Omid Kazemi 1
 • Amir Letafatkar 2
 • Seyed Sadradin Shojaedin 3
 • Maliheh Hadadnezhad 4
1 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 PhD, Associate professor of sport injury and corrective exercises, Faculty of physical education and sport sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Today, there is a disagreement about the effect of various stretching movements on the performance of athletes. Therefore, the aim of this study was to investigate the acute effect of static and dynamic stretching on muscle activity and co-contraction of scapular stabilizer muscles during pull up in gymnasts.

Materials and Methods: According to the inclusion and exclusion criteria, 15 professional gymnasts with an age (23.25 ± 2.57), height (170.93 ± 5.88), and weight (64.54 ± 5/06) were selected as research samples and divided into three subgroups (each 5 ).In the pre-test, subjects performed pull up and muscle activity of serratus anterior, upper trapezius, middle trapezius and lower trapezius muscles was measured using a biometric electromyography device. Then each subgroup performed a different stretching protocol in each session and a post-test was performed similar to the pre-test. Repeated measures analysis of variance, Bonferroni post hoc test and paired t-test were used to test the hypotheses.

Results: The results showed that static and dynamic stretching caused a significant decrease and increase of muscle activity in both concentric and eccentric phases. Also, the results showed that dynamic stretch caused a reduction in co-contraction of the serratus anterior and middle trapezius muscles in both concentric and eccentric phases. In addition, there is a significant difference between the effect of static stretch and dynamic stretch and between dynamic stretch and control on co-contraction of serratus anterior and middle trapezius muscles in two concentric and eccentric phases.

Conclusion: The results showed that the co-contraction of serratus anterior and middle trapezius muscles decreased after using dynamic stretching. Therefore, considering the importance of muscle co-contraction in the occurrence of shoulder joint injuries and in order to prevent injuries in the shoulder joint of gymnasts, it is suggested that coaches and gymnasts should use dynamic stretching exercises more carefully.

کلیدواژه‌ها [English]

 • static stretch
 • dynamic stretch
 • muscle activation
 • co-contraction
 • gymnastic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 23 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 12 شهریور 1401