تاثیر تمرینات اسپرت متریک بر والگوس پویا، استقامت ناحیه مرکزی بدن و ثبات پاسچرال فوتبالیست های خانم دارای والگوس پویای زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروهرتربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه کردستان

چکیده

مقدمه و اهداف

مهمترین عوامل خطرساز آسیب زانو شامل، ضعف ثبات مرکزی، ضعف ثبات پاسچرال و والگوس پویای بیش از حد زانو است. یکی از موفق ترین پروتکلهای پیشگیری از آسیب زانو در زنان ورزشکار، تمرینات اسپرمتریک تخصصی فوتبال است. بنظر می رسد که، تاثیر این پروتکل بر ثبات مرکزی بدن و ثبات پاسچرال فوتبالیست های خانم دارای والگوس زانو بررسی نشده است.

مواد و روش ها

در پژوهش حاضر 24 فوتبالیست دارای والگوس پویای زانو در گروه تمرین (12 نفر) و کنترل (12 نفر) بترتیب به مدت شش هفته در تمرینات اسپرمتریک ویژه فوتبال و تمرینات معمول پیش فصل شرکت نمودند. آزمونها شامل آزمون ثبات ناحیه مرکزی بدن (اکستنسور، فلکسور، پلانک راست و چپ) و ثبات پاسچرال(ثبات پاسچرال وای) بود.

یافته ها

به منظورآنالیز داده ها از آزمون آنکووا (P≤0.05) و SPSS ورژن 25 استفاده شد. نتایج بیانگر بهبود معنی دار (0.01 = P ) ثبات پاسچرال(از 105.2 به 116.7)، ثبات مرکزی (از 38.2 به 41.1) و والگوس زانو (از 25.3 به 12.4) بود.

نتیجه گیری

بر اساس یافت های پژوهش، پروتکل حاضر که جهت پیشگیری از آسیب های زانو در فوتبالیستهای زن طراحی شده است، باعث تعدیل هر سه عامل خطرساز آسیب زانو(،ضعف ثبات مرکزی، ضعف ثبات پاسچرال و والگوس زانو) می شود. لذا انجام این پروتکل به تمامی فوتبالیستهای خانم دارای والگوس پویای زانو پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of SportsMetrics on Dynamic Knee Valgus (DKV), Core Endurance (CE) and Postural Stability in Soccer Female Athletes with Dynamic Knee Valgus

نویسندگان [English]

 • Niloofar Fakhraei Rad 1
 • hemn mohammadi 2
1 MSc of Corrective Exercise and Sports Injury, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanity Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
2 : Department of physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanity Sciences, University of Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

The most important risk factors for knee injuries include weakness in core stability, poor postural stability, and excessive dynamic valgus of the knee. One of the most successful protocols for preventing knee injuries in female athletes is specialized sportsmetrics soccer training. It seems that the effect of this protocol on core stability of female soccer player with knee valgus has not been studied

Materials and Methods: In the present study, 24 footballers with knee valgus in the two training (12 people) and the control group (12 people) participated in specialized sportsmetrics soccer training and regular pre-season exercises for six weeks, respectively. The tests consisted of core stability test (Trunk flexor, Trunk extensor, right side bridge, and left side bridge) and postural stability (Y balance). Results: ANKOVA test (P≤0.05) and SPSS version 25 were used to analyze the data. The results showed a significant improvement (P = 0.01) in postural stability (from 105.2 to 116.7), core stability (from 38.2 to 41.1) and knee valgus (from 25.3 to 12.4).

Conclusion: According to the results of the study, the present protocol, which is designed to prevent knee injuries in female soccer players, modifies all three risk factors for knee injuries (weakness in core stability, poor postural stability, and knee valgus). Therefore, performing this protocol is recommended to all female soccer players with dynamic knee valgus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sporstmetrics
 • Knee Valgus
 • Core stability
 • Balance Postural
 • Soccer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 شهریور 1401