اثر یک دوره تمرینات با ابزار ساعت لگن بر استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن، دامنه حرکتی تنه و شدت درد در زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

علیرغم پیشرفت علم در زمینه بیماری های ستون فقرات و گسترش روز افزون شیوه های درمانی، کمر درد همچنان به عنوان یکی از مشکلات عمده ی سلامت عمومی در کشورهای صنعتی و غیر صنعتی باقیمانده است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات با ابزار ساعت لگن بر استقامت عضلات ناحیه ی مرکزی بدن، دامنه حرکتی تنه و شدت درد در زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با دامنه سنی 50-35 تشکیل می دهند. نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی که بصورت هدفمند و در دسترس بر اساس معیارهای ورود و خروج از تحقیق از میان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. پروتکل تمرینات با ابزار ساعت لگن به مدت هشت هفته(هر هفته 3جلسه 45 دقیقه ای) توسط محقق در باشگاه ورزشی انجام گرفت. شاخص‌های استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن با استفاده از از آزمون های مک گیل و آزمون اصلاح شده بیرینگ سورنسون اندازه گیری بعمل آمد. همچنین برای اندازه گیری دامنه حرکتی تنه و شدت درد بیماران به ترتیب با استفاده از آزمون‌های اصلاح شده شوبر و شاخص بصری درد استفاده شد. و این در حالی بود که گروه کنترل صرفا در مراحل پیش آزمون، پس آزمون شرکت می کردند. برای مقایسه درون گروهی و بین گروهی به ترتیب از آزمون تی زوجی و تی مستقل در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.

یافته ها

نتایج تحقیق نشان داد که پس از هشت هفته از اجرای تمرینات با ابزار ساعت لگن توانسته است بر استقامت عضلات ناحیه ی مرکزی بدن، دامنه حرکتی تنه و شدت درد در زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی تاثیر داشته باشند اما در گروه کنترل تاثیری مشاهده نشد(P<0.05) .

نتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه حاضر از تمرینات با ابزار ساعت لگن به عنوان یک مدالیته ارزان قیمت و کاربردی در جهت افزایش استقامت عضلات ناحیه ی مرکزی بدن، دامنه حرکتی تنه و کاهش درد زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و به عنوان یک روش پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a pelvic floor exercise period on central muscle endurance, torso range of motion and pain intensity in middle-aged women with nonspecific chronic low back pain

نویسندگان [English]

 • forough sepidar 1
 • Amir Hossein Baratii 2
1 1. M.A Student Sport Injuries and Corrective Exercises, Islamic Azad University Science and Research Branch, Faculty of Humanities, Physical Education Department.
2 Associate Professor, Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, Faculty of Physical Educational and Sport Sciences, Shahid Behshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Despite the advancement of science in the field of spinal diseases and the increasing development of treatment methods, back pain remains one of the major public health problems in industrial and non-industrial countries. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of a pelvic floor exercise period on endurance of central body muscles, torso range of motion and pain intensity in middle-aged women with non-specific chronic low back pain.

Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental study with a pretest-post- test design with a control group. The statistical population of the present study consists of middle-aged women with nonspecific chronic low back pain in the age range of 35-50. The statistical sample of the study included 30 middle-aged women with non-specific chronic low back pain who were purposefully and accessibly selected from the statistical population of the study based on the inclusion and exclusion criteria. Exercise protocol was performed with a pelvic clock tool for eight weeks (3 sessions of 45 minutes per week) by a researcher in a sports club. Central body muscle endurance indices, trunk range of motion, and pain intensity were measured using McGill test (trunk flexural endurance test for abdominal muscle endurance), modified Bearing Sorenson test, Schubert modified test, and visual analgesic of pain. The measurement was made while the control group participated only in the pre-test and post-test stages. Paired t-test and independent t-test were used for intra-group and inter-group comparison, respectively, at a significance level of 0.05.

Results: The results showed that after eight weeks of pelvic floor exercises, it was able to affect the endurance of the muscles of the central body, the range of motion of the trunk and the severity of pain in middle-aged women with non-specific chronic low back pain, but in the group. No effect control was observed (P≤0.05).

Conclusion: According to the findings of the present study. It is suggested that pelvic floor exercises as a cheap and practical modality to increase endurance of central body muscles, torso range of motion and reduce pain in middle-aged women with non-specific chronic low back pain and as a method of prevention. To be used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Low back pain
 • Muscular endurance
 • Range of motion
 • Pain
 • Pelvic floor exercises

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 19 شهریور 1401