تأثیر 8 هفته ماساژ رفلکسولوژی پا بر تعادل، قوس کف پا و درد در دختران 14 تا 18 سال مبتلا به کف پای صاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه و اهداف

کف پای صاف با عوارضی مانند درد، خستگی و کاهش تعادل همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 8 هفته ماساژ رفلکسولوژی پا بر تعادل، قوس کف پا و درد در دختران 14 تا 18 سال مبتلا به کف پای صاف انجام شد.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق نیمه تجربی، 30 دختر (سن 1/1 ± 1/15 سال؛ قد 4/2 ± 1/156 سانتی متر و وزن 2/2 ± 3/47 کیلوگرم) مبتلا به صافی کف پا به روش داوطلبانه و در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامه ماساژ رفلکسولوژی پا شامل هشت هفته (سه جلسه در هفته) ماساژ بازتابی کف پا در تمام کف هر دو پا بود که در هر جلسه، از دو تا سه تکنیک آرام سازی مطابق با شرایط آزمودنی، در مدت زمان شش دقیقه استفاده می‌شد. 24 ساعت قبل از شروع و 24 ساعت پس از اتمام پروتکل ماساژ درمانی، قوس کف پا، تعادل پویا، تعادل ایستا و شدت درد به ترتیب با استفاده از شاخص افت استخوان ناوی، آزمون تعادل گردش ستاره، آزمون امتیازدهی خطای تعادل و مقیاس خطی- بصری اندازه‌گیری درد (VAS) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌ آنکوا در سطح معنی‌داری 05/0 انجام شد.

یافته ها

نتایج نشان داد ماساژ رفلکسولوژی بر تعادل ایستا (0001/0=P) و شدت درد (0001/0=P) جوانان مبتلا به کف پای صاف تأثیر معنی داری دارد. اما بر قوس کف پا (38/0=P) و تعادل پویای آزمودنی‌ها (36/0=P)، تاثیر معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

ماساژ رفلکسولوژی اطلاعات حس عمقی پوست را بهبود می‌بخشد بر این اساس تأثیر مثبتی بر بهبود تعادل ایستا و کاهش شدت درد دختران مبتلا به کف پای صاف داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks massage of foot reflexology on balance, leg arc and pain in girls aged 14 to 18 years with flat foot

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Shahriyari 1
 • Sajad Roshani 2
 • ebrahim mohammad ali nasasb firouzjah 3
1 Master of Corrective exercise and Sports injuries, Department of Physiology Education Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Department of Exercise Physiology and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sport Science, Urmia University, Urmia, Iran
3 Exercise physiology and corrective exercises, faculty of sport science, urmia university
چکیده [English]

Background and Aims: Flat foot are associated with complications such as pain, fatigue and loss of balance. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of 8 weeks of foot reflexology massage on balance, arch and pain in girls aged 14 to 18 years with flat foot.

Materials and Methods: In this semi-experimental research, 30 girls with flat foot voluntarily and in were selected and randomly divided into two equal experimental and control groups. The foot reflexology massage program consisted of eight weeks (three sessions per week) of foot reflexology massage on the entire sole of both feet, in which two to three relaxation techniques were used in each session, according to the condition of the subject, for a duration of six minutes. Twenty four hours before the start and 24 hours after the end of the massage therapy protocol, foot arch, dynamic balance, static balance and pain intensity, respectively, using the index of Navicular Drop Test, Star Excursion Balance Test, Balance Error Scoring System and Visual Analogue Scale (VAS) was evaluated. Data analysis was done with ANCOVA test at a significance level of 0.05

Results: The results showed that reflexology massage has a significant effect on static balance (P=0.0001) and pain intensity (P=0.0001) of young girls with flat foot. However, no significant effect was observed on the arch of the foot (P=0.38) and the dynamic balance (P=0.36).

Conclusion: Reflexology massage improves the proprioceptive information of the skin. Accordingly, it has had a positive effect on improving static balance and reducing the pain intensity of girls with flat foot.

کلیدواژه‌ها [English]

 • reflexology massage
 • balance
 • arch of foot
 • pain
 • flat foot

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 03 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 شهریور 1401