تأثیر دو شیوه تمرین هوازی و ترکیبی بر عملکرد قلب مردان بیمار میانسال پس از پیوند عروق کرونر شریان فمورال دو طرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 استاد تمام بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

مقدمه و اهداف

بیماری قلبی عروقی یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر در جهان است و شیوع آن با افزایش سن نیز افزایش می‌‌یابد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو شیوه تمرین هوازی و ترکیبی بر عملکرد قلب مردان بیمار میانسال پس از پیوند عروق کرونر شریان فمورال دو طرفه (CABG) بود.

مواد و روش‌ها

68 مرد میانسال با میانگین و انحراف استاندارد سنی 26/1±19/56 سال، پس از جراحی CABG در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی در سه گروه تمرین هوازی (Ae) (20 نفر)، ترکیبی (هوازی+ مقاومتی) (CO) (20 نفر) و گروه کنترل (C) (28 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه‌های مداخله به انجام هشت هفته تمرین/ سه جلسه در هر هفته پرداختند. هر جلسه تمرین در گروه Ae و CO به ترتیب به مدت 40 دقیقه با شدت 70-85‌٪ ضربان قلب ذخیره و 60 دقیقه با شدت 40-80‌٪ یک تکرار بیشینه برای هر بیمار در نظرگرفته شد. سطوح ظرفیت عملکردی (FC)، کسر تخلیه‌ای (EF) و حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) پس از پایان تمرین اندازه‌گیری شد. با توجه به توزیع نرمال داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری لوین، مانوا و بنفرونی، در سطح معنی‌داری 05/0≥P استفاده شد.

یافته‌ها

نتایج حاصل از آزمون مانوا یکراهه نشان داد سطوح FC، EF و VO2max پس از تمرین در گروه‌های Ae و CO نسبت به C، افزایش معناداری داشتند (05/0P).

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان داد هر دو پروتکل تمرین هوازی و ترکیبی می‌توانند موجب بهبود متغیرهای ظرفیت عملکردی قلب در مردان بیمار میانسال پس از جراحی CABG گردند و میزان این بهبود مستقل از نوع تمرینات بازتوانی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی

بیماری قلبی‌عروقی، تمرین هوازی و ترکیبی، VO2max، ظرفیت عملکردی و کسر تخلیه‌ای

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of two methods of aerobic and combined exercise on heart function in middle-aged patients after bilateral femoral artery coronary grafting

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Rostami 1
 • Heydar Sadeghi 2
 • Ali Fatahi 3
2 Full Professor of Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran. Full Professor of Sport Biomechanics, Research Institute
3 Assistant Professor, Sports Biomechanics Department, Physical Education and Sports Sciences Faculty, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and Aim: Cardiovascular disease (CVD) is one of the most common causes of death in the world and its prevalence increases with age. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of two methods of aerobic and combined exercise training on heart function capacity in middle-aged patients after bilateral femoral artery coronary bypass grafting (CABG).

Materials and Methods: 68 middle-aged men (mean age 56.19± 1.26 years) were participated in this study after CABG surgery. Subjects were randomly divided into 3 groups: aerobic (Ae) (n =20) and combined (aerobic + resistance) (CO) (n =20) exercise training, and control group (C) (n =28). Subjects in the intervention groups performed 8 weeks of training/3 sessions per week. Each training session in Ae and CO groups was considered for 40 minutes with the intensity of 70-85% heart rate reserved, and 60 minutes with the intensity of 4-80% one repetition maximum for each patient, respectively. the levels of functional capacity (FC), ejection fraction (EF) and maximum oxygen consumption (VO2max) were measured after the end of training. According to the normal distribution of data obtained using Kolmogorov-Smirnov test, in order to analyze the data, Leven, MANOVA and Bonferroni statistical tests were used at the significance level of P≤0.05.

Results: The results of one-way MANOVA test showed that the levels of FC, EF and VO2max were increased significantly after training in Ae and CO groups compared to C (p 0.05).

Conclusion: the findings of this study show that both aerobic and combined exercise training can improve the heart functional capacity variables in middle-aged patients after CABG surgery, and this improvement levels appears to be independent of the types of training.

Keywords: Cardiovascular Disease, Aerobic and Combined Exercise Training, VO2max, Functional Capacity and Ejection Fraction

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Cardiovascular Disease
 • Aerobic and Combined Exercise Training
 • VO2max
 • Functional Capacity and Ejection Fraction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 22 شهریور 1401