مقایسه ایمبالانس های عضلانی مفصل ران فوتبالیست های نخبه و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

چکیده

مقدمه و اهداف

قدرت عضلانی یکی از عوامل اصلی در موفقیت ورزشی و پیشگیری از آسیب و نیز بازتوانی مطلوب برای ورزشکار آسیب دیده می باشد همچنین، تقارن نسبت قدرت عضلانی جهت حفظ گشتاورهای تولید نیرو بسیار حیاتی می باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه ایمبالانس های عضلانی مفصل ران در ورزشکاران رشته فوتبال و افراد عادی بود.

مواد و روش ها

15 بازیکن فوتبال و 15 فرد عادی سالم به صورت داوطالبانه در این مطالعه شرکت کردند و قدرت عضلات فلکسور، اکستنسور، ابداکتور، اداکتور، چرخش دهنده داخلی و خارجی با استفاده از قدرت سنج دستی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری بین نسبت قدرت عضلات اکستنسور به فلکسور ، اداکتور به ابداکتور و چرخش دهنده داخلی به خارجی ران برتر و غیربرتر وجود دارد (05/0P< ).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد ماهیت ورزش فوتبال در استفاده بیشتر از پای برتر می تواند منجر به عدم تعادل نسبت قدرت عضلات موافق و مخالف در مفصل ران بین دو اندام برتر و غیربرتر شود. بنابراین بکارگیری یکسان هر دو اندام تحتانی، به همراه غربالگری های منظم و ارائه تمرینات اصلاحی در راستای پیشگیری مؤثر از عدم توازن نسبت قدرت در عضلات، به ورزشکاران، درمانگران و مربیان توصیه می شود.

واژه های کلیدی

ایمبالانس های عضلانی، فوتبالیست های نخبه، مفصل ران، بازیکن فوتبال

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Hip Muscle Imbalances of Elite Soccer Players and Normal People

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naseh 1
  • Hassan Daneshmandi 2
1 MSc in Sport Injuries and Corrective Exercises, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and Aims: Muscle strength is one of the main factors in athletic success and injury prevention as well as optimal rehabilitation for the injured athlete. Also, symmetry of muscle strength ratio is very important to maintain force-producing torques. Therefore, the aim of the present study was to evaluate and compare hip muscle imbalances in soccer athletes and normal individuals.

Materials and Methods: Fifteen soccer players and 15 normal healthy individuals volunteered for the study, and flexor, extensor, abductor, adductor, internal and external rotator cuff strengths were assessed using a hand-held strength measure.

Results: The results of the present study showed that there was a significant difference between the ratio of extensor to flexor muscle strength, adductor to abductor and internal to external rotation of the superior and non-superior leg (P <0.05).

Conclusion: According to the results of the present study, it seems that the nature of football in using more of the superior leg can lead to an imbalance in the ratio of strength of the pro and opposite muscles in the hip joint between the two superior and non-superior limbs. Therefore, the same use of both lower limbs, along with regular screenings and correction exercises to effectively prevent muscle imbalance is recommended for athletes, therapists and coaches.

Keywords: Muscle imbalances, Elite soccer players, hip, football player

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muscle imbalances
  • Elite soccer players
  • hip
  • football player

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 شهریور 1401