تأثیر رویکرد رشدی پایین به بالا (فرآیند محور) از طریق مداخلات ادراکی-حرکتی بر عملکرد حرکتی، شناختی و ادراکی کودکان دارای کم‌توانی ذهنی خفیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه رفتار حرکتی.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: کم‌توانی ذهنی از طریق نقص در مهارت‌های شناختی، حرکتی و ادراکی به عنوان عوامل مؤثر بر یادگیری و کسب مهارت‌های فردی، آشکار می‌شود. تلاش برای بهبود این مهارت‌ها در این کودکان مهم است. هدف این مطالعه بررسی اثرات ماندگار مداخلات فرآیندمحور ادراکی-حرکتی با پروتکل رامون و جانستون بر عملکرد حرکتی، شناختی و ادراکی کودکان دارای کم‌توانی ذهنی خفیف بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌آزمایشی تعداد 21 کودک کم‌توانی ذهنی خفیف 7 تا 12 سال مطابق با معیارهای ورود و به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و به‌روش تصادفی ساده در یک گروه تجربی 10 نفره (10 هفته مداخله ادراکی-حرکتی طبق پروتکل جانستون و رامون با تکرار دو جلسه در هفته) و یک گروه کنترل 11 نفره (بدون مداخله) قرار گرفتند. افراد قبل از مداخله و 2 ماه پس از پایان مداخله با آزمون ارزیابی حرکتی برای کودکان ویرایش دوم، نسخه‌ی دوم آزمون عملکرد پیوسته‌ی کانرز، آزمون حافظه کاری نسخه‌ی چهارم مقیاس هوش وکسلر برای کودکان و نسخه‌ی تجدید نظر شده‌ی آزمون ادراک بینایی غیر وابسته به حرکت ارزیابی شدند. از آزمون کوواریانس تک‌متغیره برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش تفاوت معناداری را بین عملکرد حرکتی کلی، هدف‌گیری و دریافت، پاسخ صحیح در آزمون توجه، حافظه توالی بینایی و شکل-زمینه بینایی در مرحله پس آزمون تاخیری بین گروه مداخله و کنترل نشان داد (0.05>P) و در سایر خرده‌آزمون‌ها تفاوت معناداری دیده نشد (0.05<P).

نتیجه‌گیری: مداخلات رویکرد پایین به بالا از طریق تمرینات جامع ادراکی-حرکتی در کودکان کم‌توانی ذهنی خفیف می‌تواند به‌طور قابل توجهی به بهبود مهارت حرکتی کلی و توپی، توجه و همچنین حافظه توالی بینایی و شکل-زمینه بینایی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of developmental bottom-up approach (process-oriented) through perceptual-motor interventions on motor, cognitive and perceptual performance of children with mild intellectual disability

نویسندگان [English]

 • zahra malekabadizadeh 1
 • abbas bahram 2
 • shahab parvinpour 3
 • Farhad Ghadiri 4
1 Kharazmi University of Tehran
2 Professor of the Department of Motor Behavior and Sport Sciences,, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences,, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction and Aims: Intellectual disability is manifested through defects in cognitive, motor and perceptual skills as factors affecting learning and acquiring individual skills. It is important to try to improve these skills in these children. The aim of this study was to investigate the lasting effects of perceptual-motor process-oriented interventions with the Ramon and Johnston protocol on the motor, cognitive and perceptual performance of children with intellectual disability.

Materials and methods: In this semi-experimental research, 21 children with mild intellectual disability aged 7 to 12 years were selected according to the inclusion criteria and using the available sampling method, and were selected by a simple random method in an experimental group of 10 people (10 weeks of perceptual-motor intervention according to the Johnstone and Ramon protocol with repetition of two sessions per week) and a control group of 11 people (no intervention). participants were evaluated before the intervention and 2 months after the end of the intervention with Movement Assessment Battery for Children 2nd Edition, Conners' Continuous Performance Test-II, Working memory test of Wechsler intelligence scale for children fourth edition and Test of Visual Perception Skills Revised. Univariate covariance test was used for data analysis.

Results: The results of the research showed a significant difference between general motor performance, aiming and Catching, correct answer in the attention test, visual sequential memory and visual figure-ground in the delayed post-test stage between the intervention and control groups (P<0.05) and no significant difference was seen in other sub-tests (P>0.05).

Conclusion: Bottom-up approach interventions through Ramon and Johnston comprehensive perceptual-motor training in children with mild intellectual disability can significantly help to improve general and ball motor skills, sustained attention, as well as visual sequential memory and visual figure-ground.

کلیدواژه‌ها [English]

 • intellectual disability
 • motor skills
 • Attention
 • visual perception
 • perceptual motor

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 23 شهریور 1401