مرور نظام‌مند پایایی و روایی اولتراسونوگرافی برای سنجش ضخامت عضلات افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس البزر دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

اولتراسونوگرافی برای سنجش ضخامت عضلات افراد مبتلا به اسکولیوز می‌تواند ابزار مناسبی باشد. در مطالعه حاضر به بررسی پایایی و روایی اولتراسونوگرافی برای سنجش ضخامت عضلات افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک پرداخته شد.

مواد و روش‌ها

روش این مطالعه مرور نظام‌مند بود. بر این اساس جستجو در پایگاه‌های علمیScience Direct, Scopus, ISI ، Medline, SID ،PubMed، بر روی مقالاتی با کلیدواژه‌های "Reliability and Validity of Ultrasonography + Validity of Ultrasonography + Reliability of Ultrasonography + Adolescence Idiopathic Scoliosis + Cross- section Muscles+ Muscles" که پایایی و روایی اولتراسونوگرافی برای سنجش ضخامت عضلات افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک را بررسی کرده بودند، انجام گرفت. در نهایت، مقالات وارد اندنوت شد. در مطالعات انتخاب شده، ضریب همبستگی درون رده‌ای پایایی و روایی اولتراسونوگرافی برای سنجش ضخامت کلیه عضلات افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک بررسی شد.

یافته‌ها

پس از بررسی‌ها مقاله‌ها براساس ملاک ورود، 17 مقاله انتخاب شد که، شامل 792 نمونه بود. کیفیت روش مقاله‌های مورد مطالعه با معیار اصلاح شده و برگرفته از داونز و بلک (1989) تایید شد. چنان‌که یافته‌ها نشان می‌دهند؛ معیارها/ سطح پایایی و روایی پذیرفته شده و مقادیر آستانه ضریب همبستگی درون رده‌ای مربوطه را می‌توان در اکثر مطالعات یافت اما تا حدودی نامتجانس بودند. فاصله اطمینان (معمولاً با 95٪ فاصله اطمینان) همراه با ضریب همبستگی درون رده‌ای در تمام مطالعه گزارش شده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به‌دست آمده؛ التراسونوگرافی یک تصویربرداری بسیار قابل اعتماد و پایا برای ارزیابی اندازه ضخامت عضلات افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A systematic review of the reliability and validity of ultrasound to measure the thickness of muscles in patients with idiopathic scoliosis

نویسندگان [English]

 • Zahra Reyhani nejad Kafi 1
 • Hooman Minoonejad 2
 • Reza Rajabi 3
1 PhD Candidate of Corrective Exercise and Sports Injury, Alborz Campus , ,University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Health and sports medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Ultrasound can be a suitable tool for measuring the muscle thickness of people with scoliosis. In the present study, the reliability and validity of ultrasound for measuring the muscle thickness of people with idiopathic scoliosis have been investigated.

Materials and Methods: The method of this study was a systematic review. Based on this, a search was conducted in scientific databases SID, Science Direct, Medline, Scopus, ISI and PubMed, on articles with keywords " Reliability and Validity of Ultrasonography + Validity of Ultrasonography + Reliability of Ultrasonography + Adolescence Idiopathic Scoliosis + Cross- section Muscles+ Muscles" that examined the reliability and validity of ultrasound for measuring muscle thickness in people with idiopathic scoliosis. Finally, the articles were entered into endnote. In the selected studies, the intraclass correlation coefficient of reliability and validity of ultrasound for measuring the thickness of all muscles of people with idiopathic scoliosis was investigated.

Results: In this study, 17 articles including 792 samples were examined. The methodological quality of the studied articles was confirmed with the modified criterion taken from Downs and Black (1989). As the findings show; Accepted criteria/level of reliability and validity and corresponding ICC threshold values could be found in most studies but were somewhat heterogeneous. Confidence intervals (typically 95% CI) are reported along with the ICC throughout the study.

Conclusion: According to the obtained results; Ultrasound is very valid and reliable imaging to evaluate the thickness of the muscles of people with idiopathic scoliosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reliability
 • Validity
 • Muscle thickness
 • Ultra-sonography
 • Idiopathic scoliosis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 23 مهر 1401