بررسی تأثیر نوروفیدبک بتا بر کارکردهای اجرایی و توانایی حل مسأله کودکان پسر دبستانی مبتلا به اختلال کاستی توجه و فزون‌کنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی استثنایی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف: اختلال کاستی توجه و فزون‌کنشی سبب نقص در پردازش‌های روان‌شناختی، هیجانی و شناختی کودکان می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوروفیدبک بتا بر کارکردهای اجرایی و توانایی حل مسأله کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه و فزون‌کنشی انجام شد.

مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان پسر دبستانی مبتلا به اختلال کاستی توجه و فزون‌کنشی در شش ماهه اول سال 1398 بودند که به کلینیک‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی مشهد مراجعه کرده بودند. در این پژوهش تعداد 24 کودک دبستانی مبتلا به اختلال کاستی توجه و فزون‌کنشی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جایگزین شدند. کودکان حاضر در گروه آزمایش به مدت 30 جلسه طی دو ماه و نیم تحت درمان نوروفیدبک قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی (بروک و کلینتون، 2007)، آزمون اکتشافی حل مسأله (جانسن، 2000) و پرسشنامه کارکردهای اجرایی (کولیج و همکاران، 2002) استفاده شد. داده‌ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که نوروفیدبک بتا بر کارکردهای اجرایی (0001=P؛ 60/0=Eta؛ 42/33=F) و توانایی حل مسأله (0001=P؛ 57/0=Eta؛ 81/29=F) کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه و فزون‌کنشی تأثیر معنادار دارد. بدین صورت که این مداخله توانسته منجر به بهبود کارکردهای اجرایی و توانایی حل مسأله این کودکان شود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، درمان نوروفیدبک با ارائه بازخوردهای زیستی و آگاهی افراد نسبت به پردازش‌های ذهنی و شناختی، می‌تواند یک روش کارآمد جهت بهبود کارکردهای اجرایی و توانایی حل مسأله کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه و فزون‌کنشی به شمار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Beta Neuro-Feedback on the Executive Functions and Problem-Solving Ability in Elementary School Male Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

 • razieh kianizadeh 1
 • MAHNAZ ESTEKI 2
 • fariba hasani 3
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Exceptional Educational Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction and Aim: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) causes deficit in the children’s psychological, emotional and cognitive processes. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of Beta neuro-feedback on the executive functions and problem-solving ability in elementary school male children with ADHD.

Material and methods: It was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The statistical population included elementary school male children with ADHD who have referred to psychology and psychiatry clinics in Mashhad in the first six months of 2019. 24 elementary school children with ADHD were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups. The children in the experimental group underwent thirty two-and-a-half-month neuro-feedback sessions. ADHD questionnaire (Brock and Clinton, 2007), problem-solving exploratory questionnaire (Johnson, 2000) and executive functions questionnaire (Coolidge et.al, 2002) were used in the current study. The data were analyzed through mixed ANOVA method.

Results: The results showed that Beta neuro-feedback has significant effect on the executive functions (F=33.42; Eta=0.60; P=0001) and problem-solving ability (F=29.81; Eta=0.57; P=0001) of ADHD children in a way that it led to the improvement of their executive functions and problem-solving ability.

Conclusion: According to the results of the present study, neuro-feedback can be assumed as an efficient method to improve executive functions and problem-solving ability of the children with ADHD through offering biological feedbacks and increasing the people’s awareness of mental and cognitive processes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • problem-solving ability
 • executive functions
 • Beta neuro feedback

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 09 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 آبان 1401