تاثیر تمرینات اسپرتمتریک بر تکنیک فرود دختران والیبالیست دارای ولگوس پویای زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروهرتربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه کردستان

2 گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

جدی‌ترین و شدیدترین آسیب در میان دختران والیبالیست، آسیب زانو به ویژه پارگی آسیب لیگامان صلیبی قدامی است. عوامل خطرساز کلیدی آن ولگوس پویای زانو و راستای غی ‌‌طبیعی طی پرش-فرود می‌باشد. یکی از پروتکل‌های موفق در خصوص پیشگیری از آسیب‌های زانو در دختران والیبالیست تمرینات اسپرتمتریک تخصصی والیبال می‌باشد. در پژوهش حاضر تاثیر این پروتکل بر روی اصلاح ولگوس پویای زانو و سیستم امتیاز دهی خطای فرود بررسی شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر، پژوهشی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون می ‌‌باشد. جامعه ی آماری شامل ۳۰ دختر والیبالیست (سن 22/2±83/20 سال، قد 47/6±16/168 سانتی ‌متر، وزن 4/7±13/59 کیلو گرم، شاخص تودة بدنی 52/1±83/20 و سابقة ورزشی 8/1±46/5 سال) بود که به طور تصادفی به دو گروه تمرین (15نفر) و کنترل (15نفر) تقسیم بندی شد. جهت ارزیابی ولگوس پویای زانو و خطای فرود از آزمون‌های اسکات جفت پا و آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود استفاده شد. گروه تمرین به مدت شش هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه حدود 90 دقیقه، در پروتکل حاضر که شامل تمرینات گرم کردن، تمرینات اسپرتمتریک تخصصی والیبال و سرد کردن بود، شرکت نمود. ارزیابی داده‌ها با استفاده از آزمون آنکووا و در سطح معنی داری P= 0.05 صورت گرفت.

یافته ها

نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کواریانس نشان داد که انجام این تمرینات باعث کاهش معنی دار (P= 0.01)، ولگوس پویای زانو (از 13/23 به 86/7) و خطای فرود (از46/17 به 6/7) شد. به عبارتی گروه تمرین پس از انجام شش هفته تمرینات اسپرتمتریک تخصصی والیبال کاهش 66% ولگوس پویای زانو و کاهش 56% خطای فرود را تجربه نمودند.

نتیجه گیری

تمرینات اسپرتمتریک تخصصی والیبال در بهبود عملکرد و پیشگیری از آسیب لیگامان صلیبی قدامی زانوی دختران والیبالیست موفق بوده است. براساس نتایج پژوهش حاضر، انجام این تمرینات منجر به اصلاح والگوس پویای زانو، بهبود راستای اندام تحتانی و تکنیک فرود دختران والیبالیست دارای ولگوس پویای زانو می شود. لذا انجام این تمرینات را می توان به دختران والیبالیست دارای ولگوس پویای زانو توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sportsmetrics Training on Landing Technique in Female Volleyball Players with Dynamic Knee Valgus

نویسندگان [English]

 • hemn mohammadi 1
 • Masoumeh Khosravani 2
1 : Department of physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanity Sciences, University of Kurdistan, Iran.
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanity Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and Aims: The most serious and severe injuries among female volleyball players is the knee injury, especially the anterior cruciate ligament (ACL) tear. Its key risk factors are DKV and abnormal alignment during jump landing. One of the successful protocols regarding the prevention of knee injuries in female volleyball players is Sportsmetrics Volleyball Training (SMVT ). In the present study, the effect of this protocol on DKV correction and landing error scoring system (LESS) was investigated.Materials and Methods: The current research is a semi experimental research with a pre-test and post-test design. The statistical population includes 30 female volleyball players (age 20.83±2.22 years, height 168.16±6.47 cm, weight 59.13±7.4 kg, body mass index (BMI) 20.83±1.52 and sports experience was 5.46±1.8 years) who were randomly divided into two training (15 people) and control (15 people) groups. In order to evaluate DKV and landing error, double leg squat tests and less test were used. The exercise group participated in the present protocol for six weeks, three sessions per week and each session was approximately 90 minutes, which included warm-up exercises, SMVT , and cool-down. The ANCOVA test was used to evaluate the data at a significant level P=0.05.

Results: The results of covariance test data analysis showed that performing these exercises significantly reduced (P=0.01) DKV (from 23.13 to 7.86) and landing error (from 17.46 to 7/6). In other words, the training group experienced a 66% decrease in DKV and a 56% decrease in landing error after performing six weeks of SMVT.Conclusion: SMVT has been successful in improving performance and preventing ACL injury in female volleyball players. According to the results of present study, performing these exercises leads to correct DKV, improve lower extremity alignment and landing technique. Therefore, performing SMVT is strongly recommended to female volleyball players with DKV.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sportsmetrics Training
 • Knee Valgus
 • Injury Prevention
 • Landing
 • Volleyball

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 01 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 آبان 1401