بررسی اثربخشی تمرینات ریتمیک ضربه زدن به بدن بر مهارت های حرکتی و اجتماعی در کودکان پسر دارای اتیسم مرکز تبسم مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، موسسه آموزش عالی شاندیز، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه آموزشی زبان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

5 کارشناسی ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

6 استادیارمددکاری اجتماعی، دانشکده علوم پیراپزشکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف

بادیپرکاشن برای دانش آموزان باعث بهبودی در زمینه­های مهارت­های شناختی، بینایی- فضایی، روانی حرکتی ازجمله آگاهی از بدن، هماهنگی دست و چشم، مهارتهای نوشتن، غلبه طرفی و تحریکات اجتماعی هیجانی و روابط دوستانه میشود. درکنار تأثیرات آموزشی و تحصیلی، این متد همچنین باعث رشد مهارت های حرکتی، توجه، هماهنگی، حافظه و تعامل اجتماعی در بیماران با اختلالات نورولوژیکی شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی بادی­پرکاشن بر مهارت های حرکتی و اجتماعی کودکان پسر دارای اتیسم می باشد.

مواد و روش ها

مطالعه از نوع کاربردی، نیمه­تجربی و مداخله ای (آزمایشی) میBباشد، طرح تحقیق به صورت پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کودکان پسر دارای اتیسم مدرسه تبسم 1 مشهد (ویژه اختلالات طیف اتیسم)، در مقطع ابتدایی سال تحصیلی 1399 - 1400 و در دامنه سنی 8 تا 14 سال هستند و حجم جامعه تحقیق 55 نفر میباشد. در این مطالعه تعداد افراد شرکت کننده درگروه آزمون 15نفر و درگروه کنترل، 15نفر هستند و روش نمونه­گیری دردسترس با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. برای بررسی معناداری از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

یافته ها

میانگین و انحراف استاندارد سن کودکان شرکت کننده در پژوهش به ترتیب 0.34 ± 11.2 بود. با کنترل پیش­آزمون در آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر مهارت های حرکتی، تفاوت معنی داری وجود دارد (p < 0.05)، اما با کنترل پیش آزمون در آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر مهارت های اجتماعی، تفاوت معنی داری وجود ندارد ( p>0.05 ).

نتیجه گیری

با توجه به آنچه حاصل شد، مداخله با روش بادی پرکاشن یکی از انواع محرکاتی است که از لحاظ فیزیکی پایان یافتنی نیست و تقریبا به آسانی در دسترس است، بنابراین با توجه به نتایج می تواند به عنوان یک مدالیته درمانی برروی مهارتهای حرکتی دانش آموزان طیف اتیسم تاثیر بگذارد اما در زمینه مهارتهای اجتماعی معنادار نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of Rhythmic Body percussion Exercises on Motor and Social Skills in Boys with Autism Mashhad Tabassom Center

نویسندگان [English]

 • Nader Matin Sadr 1
 • Nafise Ramezani 2
 • Zahra Zohoorian 3
 • Farbod Matin Sadr 4
 • Reza Ruzban 5
 • Soraya Gharebaghy 1
 • Maliheh Khalvati 6
1 Assistant professor of Occupational therapy, School of Paramedical and Rehabilitation Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 MSc. Gratuated of Shandiz Higher Education Institute, Mashhad, Iran,
3 Assistant professor, Department of English, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
4 BSc. Student of Occupational therapy, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
5 MSc. Gratuated of Occupational therapy, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Assistant professor of Social Work, School of Paramedical and Rehabilitation Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Body percussion improves cognitive, visual-spatial, psycho-motor skills such as body awareness, hand-eye coordination, writing skills, as well as lateralization and social- emotional stimuli and friendly relationships of the students. In addition to educational effects, this method has also led to the development of motor skills, attention, coordination, memory and social interaction in patients with neurological disorders. The aim of this study is to investigate the effectiveness of body percussion on motor and social skills of boys with autism.

Materials and Methods: The study is quasi-experimental with an intervention. The research design is a pre-test-post-test with a control group. The statistical population of this study is boys with autism at Tabassum 1 elementary in Mashhad (allocated for autism spectrum disorders), in the academic year of 1399-1400 with an age range of 8 to 14 years with a research population size of 55 students. In this study, the number of participants is 15 in both experimental and control groups. The sampling was done through convenience sampling based on the inclusion criteria.

Results: The mean and standard deviation of age of children participating in the study were 11.2 34 0.34, respectively. The significant differences and the findings of the present study suggest that there was a significant difference with the control of the pretest in the subjects of the experimental and control groups in terms of the variable of motor skills ( p <0.05). However, there was no significant difference between the subjects in the experimental and control groups in terms of the social skills variable (p> 0.05).

Conclusion: Based on the findings it was concluded that body percussion method, which is one of the types of stimuli that is physically never-ending and is almost easily available, can be employed as a therapeutic modality as it can be effective in terms of student’s motor skills. However, there needs to be further considerations in terms of social skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body Percussion Exercises
 • Motor Skills
 • Social Skills
 • Autism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 02 دی 1401