تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی بر لرزش و مهارت حرکتی دست افراد مبتلا به بیماری پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 2. استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

4 دانشیار و متخصص نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: مهم‌ترین مشکلات افراد مبتلا به بیماری پارکینسون ایجاد لرزش و کاهش مهارت حرکتی دست می باشد. هدف از تحقیق حاضر، تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر لرزش دست و مهارت حرکتی دست افراد مبتلابه بیماری پارکینسون می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این آزمون 40 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان رسول اکرم (ص) با میانگین سنی 15/4±3/66 در 2 گروه تمرینات پاوربال (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) شرکت کردند. پس از گرفتن پیش‌آزمون (لرزش و مهارت حرکتی دست) آزمودنی‌های گروه تمرینات پاوربال به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به اجرای پروتکل تمرینی خود پرداختند. پس از انجام پروتکل تمرینی، هر 2 گروه مورد پس‌آزمون قرار گرفتند و نتایج آن‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای اندازه گیری لرزش دست از اسمارت واچ مدل سونی 3 و برای اندازه گیری مهارت حرکتی دست از ازمون پوردو پیگبرد استفاده شد. برای تجزیه تحلیل اماری از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی نرمالیتی داده‌ها استفاده‌ شد. برای مقایسه درون‌گروهی از آزمون ویلکاکسون استفاده‌شده است و از آزمون من ویتنی برای بررسی مقایسه برون گروهی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج اندازه گیری برای لرزش دست نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه تمرین و کنترل وجود ندارد با این تفاوت که میانگین شدت لرزش در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش قابل‌توجهی داشته است (43/3- =z). در لرزش وضعیتی هیچ تغییری در هیچ‌کدام از گروه‌ها پس از هشت هفته مشاهده نشد.

در مهارت حرکتی دست نتایج نشان داد بین گروه تمرین و گروه کنترل در هر چهار خورده آزمون مهارت حرکتی، دست برتر، دست غیر برتر، دودست و مونتاژ اختلاف معنی‌داری وجود دارد. سطح معناداری آماری نیز در سطح (05/0P>) در نظر گرفته شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت تمرین با استفاده از پاوربال می‌تواند در بهبود لرزش دست در حالت استراحت و نیز بهبود مهارت حرکتی دست مؤثر باشد. برای انجام کار های روزانه، لرزش دست و مهارت حرکتی دست دو فاکتور مهم در افراد مبنلا به بیماری پارکینسون می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a period of resistance training on hand tremor and manual dexterity in people with Parkinson's disease

نویسندگان [English]

 • mahdiyar rasi 1
 • hoda mozayani 2
 • Amir Hossein Baratii 3
 • SeyedAmir Hasan Habibi 4
1 1. MSc, Department of Sport Science, University of Shahid Beheshti Tehran, Tehran, Iran
2 2. PhD, Department of Health and Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Science and Health, Shahid Beheshti Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, Faculty of Physical Educational and Sport Sciences, Shahid Behshti University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Neurology, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The most important problems with Parkinson's disease are hand tremor and manual dexterity. The present study aims to evaluate the effect of a course of resistance training on hand tremor and manual dexterity in people with Parkinson's disease

Materials and Methods: In this research, 40 patients from Rasool Akram Hospital are selected with a mean age of 66/3± 4/15. The selected patients are divided into two groups, including the training group using Powerball (n=20) and the control groups (n=20). After taking the pre-test (shaking and hand movement skills) for both groups, the training group performed their defined training protocol for 8 weeks and 3 times per week. Then, both groups are post-test and their data are compared and analyzed. The Shapiro–Wilk test is used to test of normality of data. The Wilcoxon test is used to compare two groups and see whether they are significantly different from each other in terms of the variable of interest. Also, the Mann-Whitney U test is used to compare differences between two independent groups.

Results: The hand tremor results show that there was no significant difference between the training and control groups while the mean intensity tremor frequency in the training group was significantly reduced compared to the control group (z = -3.43). Moreover, no change in the postural tremor was observed in any of the groups after eight weeks of training. The hand dexterity results showed that there was a significant difference between the training group and the control group in all four sub-tests of manual dexterity (i.e., superior hand, non-superior hand, two hands, and assembly). Statistical significance was considered at (p-value <0.05).

Conclusion: According to the obtained results, it can be said that training using Powerball can be effective in improving rest tremor and also improving manual dexterity. It's worth that hand tremor and manual dexterity are two important factors for daily activities in people with Parkinson's disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Powerball
 • Parkinson
 • tremor
 • manual dexterity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 07 دی 1401