تاثیر بار شناختی بر کینماتیک مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد با و بدون بی ثباتی عملکردی مچ پا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشـتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: مطالعات متعددی به بررسی بیومکانیک راه رفتن در افراد دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا پرداخته اند اما نقش بالقوه فرآیند پردازش اطلاعات (توجه) در کنترل راه رفتن این بیماران هنوز ناشناخته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر بار شناختی بر دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد با و بدون بی ثباتی عملکردی مچ پا بود.
مواد و روش ها: 18 فرد مذکر دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا و 19 فرد سالم مراحل آزمون را در سه مرحله و هر مرحله با سه تکرار با ترتیب تصادفی شامل: 1) اجرای تکلیف شناختی در حالت نشسته، 2) اجرای تکلیف راه رفتن بر روی تردمیل (تکلیف یگانه) و 3) اجرای همزمان تکلیف راه رفتن و تکلیف شناختی (تکلیف دوگانه) تکمیل کردند. اطلاعات سه بعدی دامنه حرکتی مفاصل هیپ، زانو، مچ پا در سه صفحه ساجیتال، فرونتال و عرضی به عنوان مؤلفه های کینماتیک راه رفتن، درصد خطا و میانگین زمان واکنش کلامی به عنوان معیارهای عملکرد تکلیف شناختی، و همچنین میزان ضریب همبستگی درون گروهی برای تعیین تکرارپذیری درون جلسه ای مؤلفه های کینماتیک راه رفتن و عملکرد تکلیف شناختی بررسی گردید.
یافته ها: پایایی متغیرهای کینماتیکی شامل دامنه زاویه مفاصل هیپ، زانو و مچ پا، با و بدون اعمال تکلیف شناختی در سه صفحه بیشتر از 70 درصد بود. در طی تکلیف یگانه، افراد دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا کاهش معنی دار دامنه حرکتی زانو در صفحه عرضی و دامنه حرکتی هیپ در صفحه ساجیتال نسبت به گروه سالم داشتند. در هنگام تکلیف دوگانه، افراد دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا افزایش معنی دار دامنه حرکتی هیپ در صفحه ساجیتال نسبت به گروه سالم داشتند. در مقایسه با افراد سالم، افراد دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا در شرایط انجام همزمان تکلیف راه رفتن و شناختی نسبت به حالت نشسته، دارای زمان واکنش طولانی تری در آزمون شنیداری استروپ بودند.
نتیجه گیری: بی ثباتی عملکردی مچ پا می تواند عامل مهمی در تداخل شناخت-حرکت باشد. بنابراین، تحمیل تکلیف شناختی ممکن است بتواند به عنوان یک استراتژی موثر در برنامه توانبخشی این بیماران منظور گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Cognitive Load on Lower Limb Joint Kinematics During Walking in People with and Without Functional Ankle Instability

نویسندگان [English]

 • Tina Banakheiri 1
 • Sedigheh Sadat Naimi 2
 • Aliyeh Daryabor 2
 • Zahra Ebrahimabadi 2
 • Mohammad Yousefi 3
1 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Sport Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background and aims: Several studies have investigated gait biomechanics in people with functional ankle instability (FAI). However, the potential role of central processing (attention) in the gait control of these patients is still unknown. Therefore, this study aimed to investigate the effect of cognitive load on the range of motion (ROM) of lower limb joints during walking in people with and without functional ankle instability.
Materials and methods: Eighteen male subjects with FAI and nineteen healthy subjects participated in this study and completed three randomized conditions (three trials per condition): (1) normal walking on a motor-driven treadmill, (2) normal walking while performing a cognitive task, and (3) the same cognitive task while sitting. Three-dimensional information of hip, knee, and ankle joint ROM in sagittal, frontal, and transverse planes as kinematic components of walking, error ratio, and average reaction time as cognitive task performance, as well as the intraclass correlation coefficient (ICC) to determine the intrasession reliability of kinematic and cognitive outcome measures, were evaluated.
Results: The reliability of kinematic variables, including the hip, knee, and ankle joint ROM, with and without applying cognitive tasks in three planes was more than 0.70. During the single task, people with FAI significantly decreased knee ROM in the transverse plane and hip ROM in the sagittal plane compared to the healthy group. During the dual task, subjects with FAI significantly increased hip ROM in the sagittal plane compared to the healthy group. The results of the cognitive task showed that compared to healthy people, people with FAI had a longer reaction time in the auditory Stroop test during dual-task walking compared to sitting.
Conclusion: FAI can be an essential factor in cognition-movement interference. Therefore, imposing a cognitive task may be considered an effective strategy in the rehabilitation program of patients with FAI.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional ankle instability
 • Cognitive load
 • Dual task
 • Range of motion
 • Walkin
دوره 12، شماره 4
در حال انتشار
مهر و آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 02 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 07 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1401