تبیین چالش ‌های اجرای طرح یگپارچه سازی دانش ‌آموزان با عملکرد ذهنی مرزی در مدارس عادی شهر اهواز: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد مدیریت توانبخشی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

3 استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،

4 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف: آموزش یکپارچه سازیی، حرکتی در راستای عدالت آموزشی و یکپارچه سازی برنامه آموزش برای همه است که اجرای آن با چالش‌هایی رو‌به‌رو است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های اجرای طرح یکپارچه سازی دانش ‌آموزان با عملکرد ذهنی مرزی در مدارس عادی شهر اهواز انجام گرفت.ُ

مواد و روش‌ ها: مطالعۀ حاضر با رویکرد کیفی در مدارس ابتدایی شهر اهواز، از آذر 1399 تا مرداد 1400؛ به شیوۀ تحلیل محتوای قراردادی بر اساس رویکرد لاندمن وگرانهیم انجام شد. داده ها از طریق 17 مصاحبۀ عمیق نیمه ساختاریافته با 12 نفر که شامل؛ 7 معلم، 2 مدیر و 3 معاون و یادداشت‌ های میدانی جمع آوری شد. مشارکت‌کنندگان بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده‌ ها با استفاده از نرم ‌افزار MAXQDA 18 انجام گرفت.

یافته ‌ها: پس از تحلیل داده ‌ها، 28 کد، شامل 3 طبقه چالش‌ های نظام آموزشی (با دو زیر طبقه فقدان برنامه‌ریزی ضعف نظام ارزشیابی دانش آموزان مرزی)، چالش‌ های معلمان (با 5 زیرطبقه ناراحتی و اعتراض دانش آموزان عادی، عدم امکان تبعیت از برنامه تقویم آموزشی، بالا بودن حجم کاری در کلاس ‌های یکپارچه سازیی، شلوغی و به‌هم‌ریختگی کلاس ‌های یکپارچه سازیی وواکنش هیجانی معلم به عدم یادگیری دانش ‌آموز مرزی و نگرش و واکنش نسبت به طرح یکپارچه سازی (با سه زیرطبقه واکنش اولیاء دانش آموزان عادی نسبت به طرح یکپارچه سازی، نگرش منفی کادر آموزشی نسبت به طرح یکپارچه سازی ومخالفت معلمین با طرح یکپارچه سازی) شناسایی شد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد، مجریان نسبت به اجرای یکپارچه‌سازی نگرشی منفی دارند و با آن مخالفند. اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکپارچه‌سازی منوط به رفع چالش‌‌های موجود در مسیر این طرح می‌باشد؛ که به نظر می‌رسد نتایج مطالعۀ حاضر می‌تواند مدیران و سیاست‌گذاران آموزش‌ و پرورش را در طراحی برنامه‌‌های مناسب و مطلوب برای رفع چالش‌‌ها و تسهیل اجرای یکپارچه‌سازی دانش‌آموزان با عملکرد ذهنی مرزی در مدارس عادی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the barriers and challenges of implementing a plan to inclusion students with borderline intellectual functioning in Ahvaz public schools: a qualitative study

نویسندگان [English]

 • Sorayya Farhangi 1
 • Ghazaleh Mandani 2
 • Arash Salahshouri 3
 • Roya Ghasemzadeh 4
 • Marzieh Amiri 5
1 Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Occupational therapy, Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Health Education and Promotion, Department of Health Promotion and Education, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Department of Occupational therapy, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
5 Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: Integrated education is a movement towards educational justice and integration of the education program for all, the implementation of which is still facing challenges. The present study was conducted with the aim of explaining the challenges of implementing the integration plan of students with borderline mental functioning in the normal schools of Ahvaz city.

Materials & Methods: The present study with a qualitative approach in primary schools in Ahvaz, from December 2020 to August 2021; Conventional content analysis was performed based on the approach of Lundman and Graneheim. Data were collected through 17 in-depth semi-structured interviews with 12 individuals, including; 7 teachers, 2 principals, 3 assistants and field notes. Data coding and analysis was performed using MAXQDA 18 softwar.

Results: Data analysis led to the emergence of the categories of educational system challenges, teacher challenges, attitudes and reactions to the integration plan.

Conclusion: The results showed that the executives have a negative attitude towards the implementation of integration and are against it. The successful implementation of the integration plan depends on solving the challenges in the path of this plan; which seems; The results of the present study can help education managers and policy makers in designing suitable and desirable programs to solve the challenges and facilitate the integration of students with borderline mental functioning in normal schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • inclusion
 • student with borderline intellectual functioning
 • qualitative study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 18 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 17 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401