بررسی اثر و ماندگاری یک برنامه تمرینی 12 هفته ای با لباس فضایی بر تعادل و کینماتیک راه رفتن کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده طب ورزش، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 گروه بهداشت و پزشکی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران.

4 گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

10.22037/sjrm.2023.117082.3121

چکیده

مقدمه و اهداف

فلج مغزی اسپاستیک شایع ترین فلج مغزی در کودکان است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر لباس فضایی بر تعادل و سینماتیک راه رفتن کودکان فلج مغزی، دو پلژی اسپاستیک و ماندگاری آن انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه نیمه تجربی با گروه کنترل و اندازه گیری پیش و پس آزمون بر روی 12 نفر از کودکان فلج مغزی اسپاستیک دایپلژی در سال 1400 در شهر همدان انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس از بین کودکان مراجعه کننده به کلینیکهای کاردرمانی و توانبخشی شهر همدان بود. برای توصیف متغیرها از فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. برای بررسی اثر بخشی مداخله از آزمون های ناپارامتری یو من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد. تمامی تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS24 با در نظر گرفتن سطح معنی داری 5 درصد انجام شد.یافته ها

در مجموع 12 کودک مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دایپلژی با میانگین (انحراف معیار) سن برابر 10 (54/2) سال وارد مطالعه شدند. نتایج آزمون یو من ویتنی نشان داد میانه نمره تعادل در گروه دارای لباس نسبت به گروه فاقد لباس افزایش معنی داری داشت (P=0.002). همچنین در گروه دارای لباس سرعت راه رفتن، دامنه حرکتی فلکشن ران و زانو در وضعیت حرکت (درجه) کاهش معنی داری نسبت به گروه فاقد لباس داشت (p<0.05).

نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد در هر دو گروه با لباس فضایی و بدون لباس فضایی تفاوت معنی داری بین نمره تعادل کودکان فلج مغزی و کینماتیک راه رفتن بلافاصله بعد از انجام تمرینات 12 هفته ای و یک ماه بعد (اثر ماندگاری) وجود نداشت (p>0.05).نتیجه گیری

نتایج مطالعه ما اثر بخشی و ماندگاری تمرینات اصلاحی در گروه با لباس فضایی را تایید کرد. لذا استفاده از لباس فضایی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect and durability of a12-week exercise program with therasuit on balance and gait kinematics in children with cerebral palsy spastic diplegia

نویسندگان [English]

 • Salman Norian 1
 • Reza Rajabi 2
 • Hasan Daneshmandi 3
 • Afshin Fayazi 4
1 Department of Sport Sciences, School of Sport Medicine, Kish International Campus, Tehran University , Kish, Iran
2 Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of guilan, Iran
4 Department of Pediatrics, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Spastic cerebral palsy is the most common cerebral palsy in children. This study aimed to investigate the effect of therasuit on the balance and gait kinematics of children with cerebral palsy, spastic diplegia and its persistence.

Materials and Methods:

This quasi-experimental study was performed on children with spastic diplegia cerebral palsy referred to occupational therapy and rehabilitation clinics in Hamadan, Iran, in 2021. Twelve children were selected by convenience sampling. Frequency( percentage), mean (standard deviation) were used to description. Mann-Whitney U and Wilcoxon tests were used to evaluate the effectiveness of the intervention. All statistical analyzes were performed in SPSS24 software with a significance level of 5%.

Results:

A total of 12 children with a mean (SD)of age 10 (2.54) years participated in the study. Results of the Mann–Whitney U test showed that after the intervention the median of the balancescore in the intervention group was significantly increased compared to the control group (p = 0.002), But the speed of walking, the range of motion of the thigh and knee flexion in the position (degree) significantly decreased than the control group. The results of the Wilcoxon test showed that immediately after 12 -week training and a month later in terms of brain paralysis balance score and kinmatic walking there were no significant difference in two groups (p> 0.05).

Conclusion: Our results confirmed the effectiveness of corrective exercises and duribility in the group with therasuit. The use of space clothing is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rehabilitation Exercises
 • Suit Therapy
 • Walking Kinematics
 • Balance
 • Hamedan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 06 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 13 اسفند 1401