بررسی همبستگی آزمون‌های متداول سنجش تعادل در بیماران مبتلا به ماتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.32598/SJRM.12.3.15

چکیده

مقدمه و اهداف یکی از چالش‌های عصب شناختی بیماری مالتیپل اسکلروروزیس  (ام اس)، تعادل و ضرورت اندازه‌گیری و ارزشیابی تعادل بیماران، بوده است. بر این اساس، یکی از مسائل در این زمینه، استفاده از آزمون‌های مختلف در جایگزینی و استفاده متنوع از آن‌ها بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی همبستگی میان آزمون‌های متداول سنجش تعادل بیماران بود. 
مواد و روش‌ها برای سنجش همبستگی میان مقیاس تعادل برگ، آزمون دسترسی عملکردی و مقیاس اعتماد تعادل در فعالیت‌های روزانه، آزمون‌های زمان بلند شدن و رفتن، شاخص راه رفتن پویا، آزمون تغییریافته رومبرگ با چشم باز، آزمون تغییریافته رومبرگ با چشم بسته و پرسش‌نامه معلولیت سرگیجه، از 41 بیمار ام‌اس (27 زن و 14 مرد) با درجه ناتوانی 4/5 و کمتر (میانگین4/02 و انحراف‌معیار0/61) استفاده شد. آزمون‌ها در دو روز مستقل به‌طور تصادفی برنامه‌ریزی و اجرا شدند و میان آن‌ها استراحت کافی وجود داشت. تحلیل همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین نتایج آزمون‌های تعادل انجام شد. . 
یافته ها بین مقیاس راه رفتن پویا با دسترسی عملکردی، تعادل برگ و اعتماد در فعالیت‌های روزانه، همبستگی بالا و معناداری وجود دارد ((P≤0/001. همچنین ارتباط بالا و معناداری میان آزمون اعتماد در فعالیت‌های رزوانه با آزمون تعادل برگ وجود دارد (P≤0/001). همبستگی بین آزمون تعادل برگ و آزمون دسترسی عملکردی، یک ارتباط بالا و معنادار بود (P≤0/001). 
نتیجه‌گیری یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد آزمون تعادل برگ به‌عنوان یکی از آزمون‌های تعادل پرکاربرد در بیماران ام‌اس و سایر بیماری‌های مختل‌کننده تعادل، همبستگی بالایی با آزمون‌های اعتماد در فعالیت‌های رزوانه، راه رفتن پویا و دسترسی عملکردی  دارد که به‌عنوان آزمون‌های تکمیلی پیشنهاد می‌شوند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به درمانگران و عصب‌شناسان برای انتخاب آزمون‌های معتبر در شرایط و با اهداف متفاوت و در سطوح مختلف بیماری‌های ام‌اس کمک‌کننده باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Correlation Between the Scores of Common Balance Tests for Patients With Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Amir Moghaddam 1
  • Seyedeh Saba Fani Yazdi 1
  • Mahdi Nabavinik 2
1 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Department of Sports Biomechanics and Movement Behavior, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims One of the neurological challenges of people with multiple sclerosis (MS) is balance. Different balance tests are used for this purpose. This study aims to measure the association between the scores of common balance tests for patients with MS. 
Methods In this descriptive retrospective study, participants were 41 patients with MS (27 females and 14 males) with an expanded disability status scale score of 4.5 or less (Mean= 4.02±0.61). The balance tests including Berg balance test (BBS), functional reach test (FRT), activities-specific balance confidence (ABC) scale, timed up & go (TUG) test, dynamic gait index (DGI), modified Romberg test-open eyes (RMTO), modified Romberg test-closed eyes (RMTC), and dizziness handicap inventory (DHI) were randomly performed in two days with sufficient rest interval between them. Pearson correlation test was used to measure the relationship between their scores. 
Results The DGI score had a high and significant correlation with the scores of ABC scale, BBS, and FRT (P<0.001). Also, there was a high and significant correlation between the scores of ABC scale and BBS (P<0.001). The correlation between the scores of BBS and FRT test was also high and significant (P<0.001). 
Conclusion The BBS score، as one of the most widely used balance tests in patients with MS and other balance diseases، has a high correlation with the scores of DGI، ABC scale، and FRT. These tests are suggested as supplementary tests for BBS. The findings can help therapists and neurologists to choose valid balance tests at different conditions and levels of MS. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis (MS)
  • Balance tests
  • Balance
دوره 12، شماره 3
مرداد و شهریور 1402
صفحه 590-603
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 06 خرداد 1402