تاثیر 8 هفته برنامه ترکیبی تمرینات اصلاحی منتخب و ماساژ بر قدرت چنگ زدن، افزایش دامنه حرکتی و درد مچ دست زنان کاراته کا مبتلا به سندرم تونل کارپال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 2- استادیار گروه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

3 استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

10.22037/sjrm.2023.117198.3204

چکیده

مقدمه و اهدف: سندرم تونل کارپال یکی از شایعترین گیر افتادگی های عصب محیطی است که به دنبال فشردگی یا درگیری عصب مدیان در مجرای مچ دست بروز می نماید. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی منتخب و ماساژ بر قدرت چنگ زدن، افزایش دامنه حرکتی و درد مچ دست زنان کاراته کا مبتلا به سندرم تونل کارپال پرداخته شد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی و نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. که روی 30 زن کاراته کای 20 تا 50 ساله مبتلا به سندرم تونل کارپال انجام شد. کاراته کاران در دو گروه 15 نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی علاوه بر برنامه ماساژ تمرینات کششی و قدرتی را نیز انجام می دادند. از تست تینل، فالن و فشار با نظارت پزشک نورولوژیست جهت بررسی ابتلا به تونل کارپال استفاده شد. شدت درد با مقیاس بصری درد و قدرت چنگ زدن دست با استفاده از دایناموتر دستی و جهت اندازه گیری دامنه حرکتی در 4 حرکت پرونیشن، سوپینیشن، آبداکشن و اداکشن از گونیامتر یونیورسال استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون آماری آنکوای یکطرفه در سطح معنی داری 05/0P< استفاده شد.

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد برنامه ترکیبی تمرینات اصلاحی منتخب به همراه ماساژ بصورت معنی داری موجب کاهش شدت درد، افزایش قدرت چنگ زدن و افزایش دامنه حرکتی زنان مبتلا به سندروم تونل کارپال می شود (001/0P<).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر استفاده از برنامه تمرینات اصلاحی منتخب و ماساژ به صورت ترکیبی موجب کاهش شدت درد، افزایش قدرت چنگ زدن افزایش دامنه حرکتی مچ دست می شود. بنابراین به درمانگران و مربیان ورزشی توصیه می شود از برنامه ترکیبی جهت بهبود تونل کارپال ورزشکاران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Week Combined Program of Selected Corrective Exercises and Massage on Grip Strength, Increased Range of Motion and Wrist Pain in Karate Women with Carpal Tunnel Syndrome

نویسندگان [English]

 • samadian صمدیان 1
 • Mahdieh Akoochakian 2
 • hasan daneshmandi 3
 • Mohammad Hosein Alizadeh 4
1 PhD student, Department of sport injuries and Corrective exercise, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Science, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
3 Professor of Sport Injuries and Corrective Exercises, Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Department of Health and Sport Medicine, Physical Education Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Carpal tunnel syndrome is one of the most common entrapment of the peripheral nerve that occurs due to compression or involvement of the median nerve in the carpal tunnel. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of selected corrective exercises and massage on grip strength, increased range of motion, and wrist pain in karate women with carpal tunnel syndrome.

Materials and Methods: The current study was applied and semi-experimental with a pre-test and post-test design. which was done on 30 karate kai women aged 20 to 50 with carpal tunnel syndrome. Karate athletes were placed in two experimental and control groups of 15 people. In addition to the massage program, the experimental group also performed stretching and strength exercises. Tinel, Falen and pressure tests were used under the supervision of a neurologist to check for carpal tunnel. Pain intensity was measured with a visual scale of pain and hand grip strength using a hand-held dynamometer and a universal goniometer was used to measure range of motion in 4 movements of pronation, supination, abduction, and adduction. To analyze the results, one-way ANOVA statistical test was used at a significance level of P<0.05.

Results: The results of the present study showed that the combined program of selected corrective exercises with massage significantly reduces pain intensity, increases grip strength, and increases range of motion in women with carpal tunnel syndrome (P<0.001).

Conclusion: According to the results of the present study, using the program of selected corrective exercises and massage in a combined manner reduces the pain intensity, increases the grip strength, and increases the range of motion of the wrist. Therefore, therapists and sports trainers are advised to use a combined program to improve the carpal tunnel of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carpal tunnel syndrome
 • massage
 • selected corrective exercises
 • pain
 • strength Grip

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 14 تیر 1402