تاثیر تمرینات اغتشاشی بر عملکرد کورتیکوماسکولار در فعالیت راه رفتن در ورزشکاران با پارگی رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه کنترل حرکتی، دانشکدۀ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: به دلیل فقدان مکانورسپتورها در افراد با پارگی رباط صلیبی قدامی   ، نوروپلاستیسیتی حسی و حرکتی اتفاق می افتد که باعث بروز الگوهای کنترل حرکتی غیرطبیعی و نامتقارن در اندام های تحتانی می شود. تمرینات نوروماسکولار اغتشاشی، غیرقرینگی حرکتی و نقص های عملکردی را در افراد ACLR بهبود می بخشد. به این دلیل در این مطالعه از تمرین اغتشاشی به شیوۀ متفاوتی استفاده کردیم.
مواد و روش ها: سی ورزشکار با پارگی یکطرفۀ رباط صلیبی قدامی   بصورت تصادفی در گروه های تمرینی اغتشاشی  و استاندارد قرار داده شدند. برنامۀ تمرینی دو گروه بصورت سه جلسۀ یک روز درمیان هفتگی برای یک ماه انجام شد. از اندازه گیری آزمون های الکترومیوگرافی سطحی  و طیف قدرت نسبی امواج آلفا و بتای الکتروانسفالوگرافی کمی  در تکلیف راه رفتن استفاده شد.
یافته ها: گروه تمرین اغتشاشی افزایش معنی داری را در فعالیت عضله در هر دو اندام سالم و ACLR با افزایش در شاخص تشابه ] (p = 0.08, ES = 0.81) نشان داد، در حالی که نتایج در گروه تمرین استاندارد معنی دار نبودند (p = 0.39, ES = 0.39). در آزمون های فعالیت قشر مغز،گروه تمرین اغتشاشی در مقایسه با گروه تمرین استاندارد، قرینگی عالی در قدرت نسبی آلفا (p=0.94, ES=0.02) و قرینگی خوبی در قدرت نسبی بتا (p=0.24, ES=0.26) را نشان داد. 
نتیجه گیری: نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد تمرینات اغتشاشی مکانیکی احتمالاً به دلیل داشتن چالش های مشابه با دنیای واقعی، گزینۀ مناسب تر تمرینی در انتقال ورزشکاران ACLR به شرایط پیش از آسیب می باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Training Modifies Corticomotor Function in Walking Activity in Athletes with Anterior Cruciate Ligament Rupture

نویسندگان [English]

 • Sarah Jomhouri 1
 • Saeed Talebian 2
 • Mohammad Kazem Vaezmousavi 3
 • Seyed Hamid Sadjadi-Hazaveh 4
1 Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Motor Control, Faculty of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Knowledge and Cognitive Intelligence, Imam Hossein University, Tehran, Iran
4 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Due to the lack of mechanoreceptors in people with anterior cruciate ligament rupture (ACLR), sensory and motor neuroplasticity occurs, which causes abnormal and asymmetric motor control patterns in the lower limbs. Perturbation neuromuscular training improves motor asymmetry and functional deficits in ACLR subjects. For this reason, in this study, we used perturbation training in a different way.
Material and Methods: Thirty athletes with unilateral ACLR were randomly assigned to perturbation and standard training groups. The training program of the two groups was performed in three intermittent sessions per week for one month. The surface electromyography (sEMG) tests and relative power spectrum of alpha and beta of quantitative electroencephalography (QEEG) were measured in a walking task.
Results: The perturbation training group achieved a significantly higher similarity index (SI) (p=0.03, ES=0.89) and voluntary response index (VRI) in both healthy and ACLR limbs (p=0.001) in posttest than the standard training group. In cortical activity tests, the perturbation training group showed excellent symmetry in the relative power spectrum of alpha compared to the standard training group (p=0.94, ES=0.02) as well as good symmetry in the relative power spectrum of beta (p=0.24, ES=0.26).
Conclusion: The results of the present study showed that mechanical perturbation training with challenges similar to the real world are a more appropriate training option in transferring ACLR athletes to preinjury conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ACLR
 • Perturbation training
 • Walking
 • SI
 • VRI
 • Relative power spectrum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 19 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 28 مرداد 1402