ترجمه، بومی سازی و اعتبار سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی بازگشت به ورزش پس از آسیب رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

10.22037/sjrm.2023.117217.3219

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر ترجمه، بومی سازی و اعتبار سنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه بازگشت به ورزش پس از آسیب رباط صلیبی قدامی (ACL-RSI) بود.

روش پژوهش: پرسشنامه ی ACL-RSI ابتدا توسط دو تیم از کارشناسان دو زبانه به فارسی ترجمه شد. اعتبار محتوای نسخه فارسی با استفاده از یک گروه 10 نفره از متخصصین، به صورت کمی از طریق محاسبه شاخص روایی محتوا (CVI) و نسبت روایی محتوا (CVR) مورد بررسی قرار گرفت. سپس 50 بازیکن فوتبال که تحت بازسازی ACL قرار گرفته بودند، به پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و آسیب، پرسشنامه ی ترجمه شده ی ACL-RSI ، امتیاز نتیجه آسیب زانو و استئوآرتریت (KOOS)، تامپا مقیاس ترس از حرکت (TSK-11SV) و کیفیت زندگی (SF12) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل آماری شامل آزمون های پایایی (آلفای کرونباخ و آزمون مجدد)، اعتبار سازه و تحلیل عاملی اکتشافی بود.

یافته ها: نسخه فارسی پرسشنامه ی ACL-RSI سازگاری درونی خوبی را نشان داد (آلفای کرونباخ = 0.82). با امتیازات کل IKDC ، امتیاز SF12 و با همه زیرمجموعه های KOOS همبستگی مثبت داشت و با TSK همبستگی متوسط منفی داشت. قابلیت اطمینان نسخه فارسی مقیاس ACL-RSI رضایت بخش بود.

نتیجه گیری: نسخه ی فارسی ACLRS ابزاری معتبر و قابل اعتماد برای ارزیابی عوامل روانی مرتبط در بازگشت به ورزش بازیکنان فوتبال ایران پس از بازسازی ACL می باشد. همچنین اطلاعات ارائه شده توسط نسخه فارسی پرسشنامه ACL-RSI ممکن است به شناسایی ورزشکارانی که بازگشت به ورزش را چالش برانگیز می‌دانند، کمک کند و به برنامه‌های درمانی و توانبخشی آن ها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Translation, localization and validation of the Persian version of the return to sports questionnaire after anterior cruciate ligament injury (ACL-RSI-Pr)

نویسندگان [English]

 • Atefe Yarahmadi 1
 • Mohammad Hosein Alizadeh 2
 • Mohammad Karimizadeh Ardakani 3
1 Department of Pathology and Corrective Exercises, ​​​​​Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Health and Sport Medicine, Physical Education Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of health and sport medicine, Faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to translate, localize and validate the Persian version of the return to sports questionnaire after anterior cruciate ligament injury (ACL-RSI).

Methods: The ACL-RSI questionnaire was first translated into Farsi by two teams of bilingual experts. The validity of the content of the Farsi version was quantitatively evaluated by calculating the content validity index (CVI) and the content validity ratio (CVR) using a group of 10 experts. Then, 50 soccer players who underwented ACL reconstruction answered demographic and injury information questionnaires, ACL-RSI translated questionnaire, Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Tampa Fear of Movement Scale (TSK-11SV). and quality of life (SF12).

Results: The ACLRSI-Pr showed excellent internal consistency (Cronbach’s alpha 0.82) and was significantly correlated with the KOOS ‘quality of life’ (r = 0.70, p < 0.001), ‘symptoms’ (r = 0.53, p < 0.001), ‘pain’ (r = 0.58, p < 0.001), and ‘sports’ (r = 080, p < 0.001) subscales. The ACLRSI-Pr also correlated significantly with the IKDC (r = 0.72, p< 0.001), TSK (r = − 0.55, p < 0.001) and SF-12 (r = − 0.49, p < 0.001) scores.

Conclusion: The Persian version of the ACL-RSI scale was valid, discriminant, consistent and reliable in football player who had undergone ACL reconstruction. This score could be useful to evaluate the effect of psychological factors on

return to sport following ACL surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anterior cruciate ligament
 • Psychological readiness
 • Validity
 • Reliability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 02 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 08 مهر 1402