تاثیر یک دوره تمرین شناختی بر پارامترهای کینماتیکی منتخب شروع راه رفتن سالمندان دارای ترس از سقوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 گروه رفتار حرکتی،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه فردوسی ،مشهد،ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

10.22037/sjrm.2023.117223.3222

چکیده

مقدمه و اهداف: شروع راه رفتن انتقال از وضعیت ایستا به راه رفتن است که تغییر در این مرحله احتمال بروز سقوط را بدنبال دارد. عارضه ترس از سقوط در سالمندان یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید کننده بهزیستی سالمندان بحساب می آید که با تغییراتی در کینتیک و کینماتیک شروع راه رفتن براین مرحله از راه رفتن اثر می گذارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی یک دوره تمرین شناختی بر برخی از متغیرهای کینماتیک شروع راه رفتن سالمندان دارای عارضه ترس از سقوط می باشد.

مواد و روش‌ها: 13 نفر از سالمندان دارای عارضه ترس از سقوط به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. از سیستم آنالیز حرکت برای ثبت اطلاعات استفاده شد و هر فرد تکلیف شروع راه رفتن را در دو مرحله قبل و بعد از اعمال تمرین شناختی اجرا کردند. از متلب برای استخراج داده ها استفاده شد. و از نرم افزار SPSS 26 استفاده شد. برای توصیف داده، میانگین و انحراف استاندارد و برای مقایسه نتایج، آزمون t وابسته بکار گرفته شد.

یافته ها: پس از هشت هفته تمرین شناختی در متغیرهای سرعت شروع راه رفتن (t= 3.455 و P=0.000)، طول قدم (t= 3.450 و P=0.005) و متغیر عرض گام (t=-5.987 و P=0.005) اختلاف معناداری مشاهده شد.

نتایج: تمرین شناختی بر کینماتیک شروع راه رفتن سالمندان دارای عارضه ترس از سقوط موثر بوده و باعث کاهش عرض گام، افزایش سرعت و طول گام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive training on selective kinematic parameters of gait initiation in elderly with fear of falling

نویسندگان [English]

 • Mahdiyeh Mahdavi 1
 • Hamidreza Taheri 1
 • mahdi sohrabi 2
 • David Fazeli 3
1 Motor behavior departman, sport science Factuly, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Motor behavior departman, sport science Factuly, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Education-Department of Sport Sciences, Faculty of Psychology, Shiraz university, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Gait initiation is The transition from standing to walking, and variation in this phase increase the possibility of falling. Fear of falling in elderly is considered one of the most important factors that threaten the well-being of them which affects gait initiation with changes in it’s kinetic and kinematic. The aim of present study is to investigate cognitive training on some kinematic variable of gait initiation in elderly adult with fear of falling.

Method: 13 elderly people with fear of falling, voluntarily participated in this study. Motion analysis system was used to record data and each person performed the task of gait initiation in two stages before and after applying cognitive training. We used MATLAB for data extraction, And SPSS 26 software to compare between group. To describe the data, the mean and standard deviation were used and to compare the results, the dependent t test was used.

Result: After eight weeks of cognitive training, a significant difference was observed in the variables of gait initiation speed (t=3.455 and P=0.000), step length (t=3.450 and P=0.005) and step width variable (t=-5.987 and P=0.005)

Conclusion: Cognitive training has been effective on the kinematics of walking in elderly people with the fear of falling and has reduced step width, increased speed and step length.

کلیدواژه‌ها [English]

 • elderly
 • fear of falling
 • kinematic
 • gait initiation
 • cognitive training

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 10 مهر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مهر 1402