مقایسه تغییرات الکترومایوگرافی عضلات بعد از بازسازی رباط متقاطع قدامی با افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22037/sjrm.2023.117227.3224

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر مقایسه شدت و مدت فایرینگ هشت عضله در 300 میلی ثانیه راه رفتن افراد با بازسازی رباط متقاطع قدامی با افراد سالم بود.

روش‌ها : 46 شرکت کننده در این تحقیق حاضر بودند که به دو گروه افراد با بازسازی رباط متقاطع قدامی و افراد سالم تقسیم شدند. فعالیت الکتریکی عضلات به وسیله دستگاه الکترومایوگرافی در دو مرحله 100 میلی ثانیه قبل از ضربه پاشنه ( در مرحله سوئینگ) و 200 میلی ثانیه بعد ازضربه پاشنه (در مرحله استنس) مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها : نتایج تحقیق حاضر نشان داد، شدت و مدت فایرینگ در هر هشت عضله بررسی شده به طور میانگین 9 ماه بعد از بازسازی رباط متقاطع قدامی به نسبت افراد سالم دچار کاهش شده است. ولی این کاهش در عضله پهن میانی، هم در شدت و هم در مدت معنی دار بود و در عضلات ارکتور اسپاین و راست شکمی در کاهش مدت زمان فایرینگ به شکل معنی داری مشاهده شد.

نتیجه گیری :

بیشترین تغییرات مشاهده در تحقیق حاضر مرتبط با عضله پهن میانی بود که هم در شدت و هم در مدت فایرینگ در افراد دارای بازسازی رباط متقاطع قدامی به نسبت افراد سالم به شکل معنی داری کاهش یافته بود. بعد از این عضله دو عضله مرکزی بدن یعنی ارکتور اسپاین و راست شکمی بیشترین تغییر را در بین دو گروه داشتند. بسیار مهم است که متخصصان توانبخشی علاوه بر عضلات اندام تحتانی نگاه ویژه ایی به عضلات مرکزی بدن نیز داشته باشند، و این نگاه ویژه تنها مختص به تمریناتی که باعث افزایش شدت فعالیت می‌شود نباشد و تلاش شود پارادایم تمرینات توانبخشی رویکردهایی را کشف و دنبال کند که به بهبود برنامه ریزی تایمینگ توسط مغز نیز کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Muscle Electromyography Changes After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Healthy Subjects

نویسندگان [English]

  • Mostafa Payandeh 1
  • Hassan Daneshmandi 2
1 PhD Candidate of Corrective Exercises and Sports Injuries Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor of Corrective Exercises and Sports Injuries, Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was to compare the intensity and duration of firing eight muscles during 300 milliseconds of walking between individuals with anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR) and healthy subjects.

Materials & Methods: Forty six participants were divided into a ACLR group and a healthy group. Muscle activity was measured using electromyography (EMG) 100 milliseconds before (swing phase) and 200 milliseconds after foot contact with the ground(stance phase).

Results: The results of the research showed that the intensity and duration of firing in all eight examined muscles, decreased on average 9 months after the anterior cruciate ligament compared to healthy subjects. But this decrease in the vastus medialis muscle was significant in both intensity and duration, and also was observed a significant decrease in firing duration in the erector spinae and rectus abdominis muscles.

Conclusion: The most observed changes were related to the vastus medialis muscle, which was significantly reduced in both intensity and duration of firing in subjects with anterior cruciate ligament reconstruction compared to healthy subjects. After the vastus medialis, two core muscles erector spinae and rectus abdominis, had the most changes between the two groups. It is very important for rehabilitation specialists have a special look at the core muscles in addition to the muscles of the lower limbs, and this special look is not only for exercises that increase the intensity of activity. The rehabilitation training paradigm needs to explore and pursue approaches that help improve the brain's timing planning.

Keywords: Electromyography, Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, Rehabilitation, Return to Sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Electromyography
  • Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
  • Rehabilitation
  • Return to Sports

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 06 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 آبان 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 07 آبان 1402