تاثیر تمرین مهارتهای حرکتی بنیادی با رویکرد "آموزش بازی برای فهمیدن" بر مهارت های حرکتی و شناختی کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.22037/sjrm.2023.117225.3225

چکیده

مقدمه و اهداف
مشکلات توجه و مهارتهای حرکتی بنیادی در نسبت بالایی از کودکان دارای اختلال بیش­فعالی و نقص توجه مشاهده می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر 4 هفته تمرین مهارت‌های بنیادی با رویکرد آموزش بازی برای فهمیدن (TGfU) بر مهارت­های حرکتی بنیادی و مهارت شناختی در کودکان مبتلا به  اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) بود.
مواد و روش ها
روش اجرای تحقیق، نیمه تجربی و از نوع کاربردی بود که با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. 18دانش آموز 7 تا10سال (8.05±1.10) به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله پیش‌آزمون شرکت کنندگان آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ نسخه سوم (TGMD-3) و آزمون شبکه‌های توجه (ANT) را انجام دادند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. فرآیند تمرین شامل 4 هفته (هر هفته 2 جلسه 60 دقیقه‌ای) تمرین حرکات بنیادی با رویکرد بازی برای فهمیدن (TGfU) برگزار شد. پس از پایان مراحل مداخله، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آنوا با اندازه گیری‌های مکرر و همچنین آزمون t مستقل تحلیل شد.
یافته ها
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه مداخله و کنترل در مهارت های حرکتی (p=0.001)که شامل مهارتهای جابجایی (p<0.001) و توپی (p=0.019) بود و همچنین مهارت شناختی (p<0.001) تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
به طورکلی می توان گفت که تمرین 4 هفته مهارت‌های بنیادی با رویکرد آموزش بازی برای فهمیدن می­تواند موجب بهبود رشد حرکتی و شناختی کودکان بیش فعال گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of fundamental motor skill training by the “Teaching Game for Understanding” approach on motor and cognitive skills in children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder children

نویسندگان [English]

 • Maryam Najafi Shahna 1
 • Parisa Hejazi dinan 1
 • Arezo Ahmadpour 2
1 Department of Motor Behavior, Facultyof Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Fundamental motor skills and attentional difficulties are observed in a large proportion of children with ADHD. The aim of this study was to investigate the effect of a 4-week training fundamental movement with the approach of Teaching Games for Understanding (TGfU) on motor and cognitive skills in children with hyperactivity and attention deficit disorder (ADHD).

Materials and Methods: The method of the study was semi-experimental, which was done by pretest-posttest design with a control group. 18 students between the ages of 7 and 10 (8.05±1.10) were selected as the sample . In the pre-test stage, participants performed the third edition of Test of Gross Motor Development (TGMD-3) and Attention Networks Test (ANT). Participants were randomly assigned to experimental and control groups. The training process consisted of 4 weeks (2 sessions of 60 minutes per week). After the intervention process, a post-test was taken. Data were analyzed using ANOVA with repeated measurements and independent t-test.

Results: The results of data analysis showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in motor skills (p=0.001) including locomotor (p<0.001) and hub skills (p=0.019) as well as cognitive skills (p<0.001).

Conclusion: In general, it can be said that a 4-week training of fundamental skills with the Teaching Games for Understanding approach can improve motor and cognitive development in ADHD children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ADHD
 • cognitive skills
 • fundamental motor skills
 • TGfU

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 07 مهر 1402
 • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 04 دی 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 04 دی 1402