مروری بر پروتکل های حرکات اصلاحی در افراد دارای ناهنجاری ژنوواروم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22037/sjrm.2023.117232.3229

چکیده

مقدمه: در ناهنجاری ژنوواروم، زانو‌‌ها از هم دور می شوند، مچ‌های داخلی نزدیک تر می شوند و پاها خم می شوند. این ناهنجاری با تغییر بیومکانیک اندام تحتانی در طی راه‌رفتن همراه است افزایش شدت پرانتزی شدن زانو باعث افزایش چرخش داخلی مچ پا و استخوان درشت نی در طول مرحلۀ استقرار در راه‌رفتن میشود. یکی از روش‌های اصلاح ناهنجاری زانوی پرانتزی استفاده از پروتکل‌های ورزشی است که جایگاه ویژه‌ای در اصلاح این نوع از ناهنجاری دارد از این رو، هدف از این پژوهش مروری بر پروتکل‌های حرکات اصلاحی در افراد دارای ناهنجاری ژنوواروم می-باشد. مواد و روش ها : با استفاده از موتورهای جستجوگر فارسی و انگلیسی Magiran, Sid, Google Scholar, Pub Med, semantac, springer, sciencedirect, irandoc جستجو انجام شد. همچنین برای جستجو از محدودیت زمانی 2013 تا 2023 و کلید واژه‌های “corrective exercise”, “genu varum”, “protocol”, “Q angle استفاده گردید.

یافته ها: تعداد 14 مقاله بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. این مطالعات به طور عمده به بررسی تاثیر پروتکل‌های حرکات اصلاحی بر کاهش میزان زانوی پرانتزی، بهبود تعادل پویا، کاهش گشتاور ادداکتوری زانو، بهبود الگوی راه‌رفتن،کاهش فشار در ناحیه انگشتان دوم تا پنجم، کاهش فشار بار زانو، بهبود درد و عملکرد فیزیکی پرداخته بودند که سبب بهبود تمامی فاکتورهای فوق الذکر گردید.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش ها پروتکل‌های حرکات اصلاحی بررسی شده در اصلاح ناهنجاری ژنوواروم می توانند در بهبود وضعیت این ناهنجاری موثر واقع شوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of corrective exercise protocols in people with Genu varum deformity

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Fallah Yakhdani 1
 • mohammad hasan kordi ashkezari 2
 • zeinab karimi 3
1 , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 , Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Yazd Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Introduction: In Genu varum deformity, the knees move apart, inner ankles get closer and the legs become bowed. Increasing the intensity of Genu varum increases the internal rotation of the ankle and tibia during the stance phase of walking. One of the methods of correcting the Genu varum is the use of sports protocols, which has a prominent in correcting this type of deformity. Therefore, the purpose of this study is to review the corrective exercise protocols in people with genu varum deformity.

Materai and Methods: Methodology: The search was done using Persian and English search engines such as Magiran, Sid, Google Scholar, and Pub Med, semantac, springer, sciencedirect. Also, for search, the time limit from 2013 to 2023 and the keywords corrective exercise, genu varum, protocol, Q angle and for Persian search were used.

Results: 14 articles were selected based on the inclusion criteria. These studies mainly investigate the effect of corrective exercise protocols on reducing genu varum, improving dynamic balance, reducing knee internal torque, improving gait patterns, reducing pressure in the area of the second to fifth fingers, reducing knee load pressure, improving pain and performance that improved the performance of the aforementioned factors.

Conclusion: According to the results of the researches, the corrective exercise protocols reviewed in the correction of genu varum deformity can be effective in improving the condition of the genu varum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • corrective exercise
 • genu varum
 • protocol
 • Q angle

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 11 آبان 1402
 • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 06 دی 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 06 دی 1402