تاثیر کینزیوتیپ مچ پا بر کینماتیک زانو حین تکلیف پرش های متوالی در افراد مبتلا به کف پای صاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2024.117260.3250

چکیده

مقدمه و اهداف

ناهنجاری کف پای صاف می تواند منجر به تغییر در کینماتیک اندام تحتانی و به دنبال آن افزایش احتمال بروز آسیب در مفصل زانو شود. با توجه به مزایای استفاده از کینزیوتیپ مچ پا در اصلاح وضعیت قرارگیری پاها، تحقیق حاضر قصد داشت با بررسی یک تکلیف عملکردی در افراد مبتلا به کف پای صاف به این سوال پاسخ دهد که آیا استفاده از کینزیوتیپ مچ پا می تواند موجب تغییر در کینماتیک مفصل زانو شود یا خیر.

مواد و روش ها

در این تحقیق نیمه تجربی تعداد 30 نفر از مردان مبتلا به کف پای صاف به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سه نوبت (پیش‌آزمون، بلافاصله پس از کینزیوتیپ و 30 دقیقه پس از اعمال آن) مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص های کینماتیکی مورد بررسی شامل میزان والگوس و فلکشن زانو حین تکلیف پرش های متوالی بود که با استفاده از روشهای دو بعدی و نرم افزار کینووا ارزیابی شدند. در نهایت از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر جهت مقایسه میانگین های بدست آمده از دفعات مختلف آزمون استفاده شد.

یافته ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد بین زاویه والگوس زانو قبل از تیپینگ و بلافاصله پس از آن تفاوت معنی داری وجود دارد (0.05>P). این در حالیست که تغییرات زاویه فلکشن زانو قبل از تیپینگ و بلافاصله پس از اعمال آن معنی دار نبود(0.05<P). یافته ها همچنین حاکی از آن بود که بین متغیرهای تحقیق پیش از اعمال کینزیوتیپ و 30 دقیقه پس از آن تفاوت معنی داری وجود ندارد(0.05<P).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان به افراد مبتلا به کف پای صاف توصیه کرد که با استفاده از کینزیوتیپ مچ پا تا حدودی زمینه را برای بهبود کینماتیک مفصل زانو و پیشگیری از آسیب های احتمالی این مفصل فراهم سازند؛ ضمن اینکه برای رسیدن به حداکثر بهره وری در بهبود کینماتیک زانو می بایست به مداخلات دیگری غیر از اعمال کینزیوتیپ مچ پا نیز توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ankle kinesio tape on knee kinematics during consecutive jump task in flat footed people

نویسندگان [English]

  • Ramin Beyranvand 1
  • Mohammad Kalantariyan 2
1 Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities. Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Corrective Exercises and Sport Injury, Faculty of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Flat foot deformity can cause some changes in the kinematic of the lower limbs and, as a result, increase the probability of injury in the knee joint. Considering the benefits of using ankle kinesio tape (KT) in correcting the feet position, the aim of this study was to answer the question of whether the use of ankle KT in flat footed people can change the knee joint kinematics during a functional task or not.

Materials and Methods: For this purpose, 30 males with flat feet were selected purposefully and evaluated in three times (pre-test, immediately after ankle KT and 30 minutes after that). The investigated kinematic indicators included valgus and knee flexion angles during the consecutive jump task, which were evaluated using two-dimensional methods and Kinovea software. Finally, a Repeated Measures ANOVA test was conducted to compare the obtained data from multiple times of assessment.

Results: Data analysis showed a significant difference between knee valgus angle before and immediately after ankle KT (P<0.05). However, the changes in knee flexion angle before and immediately after KT were not significant (P>0.05). The results also showed no significant difference between the research variables before and 30 minutes after ankle KT (P>0.05)

Conclusion: Based on the results of this study, it can be recommended to flat footed people to use of ankle KT and improve their knee kinematics for preventing its possible injuries, while in order to reach the maximum efficiency in improving knee kinematics, they should pay attention to other interventions other than use of KT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinesio tape
  • flat feet
  • knee kinematics
  • consecutive jumps

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 بهمن 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 22 بهمن 1402