تأثیر کوتاه مدت و میان مدت کینزیوتیپ بر حس عمقی پس از بازسازی لیگامان متقاطع قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استادیارگروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی اورتز و پروتز ، استادیار گروه فیزیوتراپی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

6 استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2024.117270.3257

چکیده

مقدمه و هدف: از عوارض پس از بازسازی لیگامان متقاطع قدامی کاهش حس عمقی این افراد می باشد. این فاکتورها در وزن اندازی متعادل بر زانوها و راه رفتن نرمال نقش دارند. هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیرکوتاه مدت و میان مدت کینزیوتیپ بر حس عمقی بیمارانی است که تحت بازسازی لیگامان متقاطع قدامی قرار گرفته اند.

روش کار: در این مطالعه شبه تجربی، 20 مرد ورزشکار با میانگین سنی 2/5± 27 سال، 6-4 ماه بعد پارگی رباط متقاطع قدامی و پس از بازسازی لیگامان شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفره دارای کینزیوتیپ (گروه مداخله) و بدون کینزیوتیپ (گروه کنترل) تقسیم می شدند. حس عمقی به عنوان خطای بازسازی زاویه فعال و غیر فعال در 45 درجه فلکشن توسط گونیامتر دیجیتالی مورد ارزیابی قرار گرفت. این روند قبل و بعد از چسباندن کینزیوتیپ، پس از راه رفتن روی تریدمیل و همچنین پس از یک دوره درمان 10 روزه با کینزیوتیپ تکرار شد. داده ها با کمک آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس چند عاملی با اندازه گیریهای مکرر در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد.

نتایج: گروه دارای کینزیوتیپ کاهش معنی‌داری در میزان خطای بازسازی زاویه مفصل در هر دو حالت بازسازی زاویه فعال و غیرفعال شد. همچنین استفاده 10 روزه از کینزیوتیپ موجب بهبود حس عمقی را در حالت بازسازی زاویه فعال گردید.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که بکارگیری کینزیوتیپ احتمالأ به سبب بکارگیری ورودیهای حسی بیشتر می تواند سبب بهبود حس عمقی مفصل زانو شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Short and medium-term effects of Kinesiotaping on proprioception in individuals undergoing anterior cruciate ligament reconstruction

نویسندگان [English]

 • Hoda Niknam 1
 • Mahyar Salavati 2
 • Mehdi Rezaei 3
 • Tayebeh Roghani 4
 • Narges Jahantigh Akbari 5
 • Ali Asghar Jame Bozorgi 6
1 physiotherapy, rehabilitation school of shahid beheshti university
2 Department of Physiotherapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor,, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Isfahan University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Student Research Committee, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 .Assistant Professor Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences Shahid Beheshti University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction and aim: Proprioception deficit is one of prominent problem after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction surgery. These factors play important role in the normal weight distribution on the lower limbs and normal gait. The present study investigated short and medium-term effects of Kinesiotaping on the proprioception in individuals undergoing ACL reconstruction.

Material and Method: In this quasi-experimental study, 20 male athletes with an average age of 27 ± 5.2 years, after 4 to 6 month of ruptured ACL and after ACL reconstruction participated. Patients were randomly divided into two groups of 10 people with Kinesiotaping (study group) and without it (control group). Proprioception was evaluated as active and passive angle reconstruction error at 45 degree flexion by digital goniometer. This process was repeated before and after Kinesiotaping application, after walking on a treadmill, and after a 10-day treatment period with Kinesiotaping. The data were analyzed using independent t-test and Repeated measures ANOVA at a significance level of less than 0.05.

Result: The Kinesiotype group had a significant reduction of joint angle reconstruction error in both active and inactive angle reconstruction conditions. Also, 10-day use of Kinesiotype improved proprioception in active angle reconstruction condition.

Conclusion: The results of the present study suggest that of Kinesiotaping application can improve knee joint proprioception due to recruitment of more sensory inputs

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anterior cruciate ligament reconstruction
 • Kinesiotype
 • Rehabilitation
 • Proprioception
 • Joint position sense

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1403
 • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 28 فروردین 1403