تاثیر بازخورد بیرونی بر کینماتیک اندام تحتانی و قدرت واکنشی افراد با ولگوس دینامیک زانو حین انجام تکلیف حرکتی پرش فرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2024.117294.3269

چکیده

مقدمه و هدف: اثربخشی بارخورد بیرونی آنی بر کاهش عوامل خطرزا بیومکانیکی به خوبی ثابت شده است، اما به طور همزمان ارتباط آن با عملکرد پرشی ورزشکاران ناشناخته باقی مانده است. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بازخورد بیرونی بر کینماتیک اندام تحتانی و قدرت واکنشی افراد با ولگوس دینامیک زانو (DVK) حین انجام تکلیف حرکتی پرش فرود دو پا (DLDVJ) بود.

موارد و روش‌ها: در مطالعه نیمه تجربی حاضر، بیست و یک ورزشکار تفریحی مرد با نقص حرکتی DKV و دامنه سنی 18 تا 25 سال شرکت کردند. اطلاعات مرتبط با زوایای مفاصل اندام تحتانی در هر سه صفحه حرکتی قبل و بعد از ارائه آنی بازخورد بیرونی حین انجام تکلیف حرکتی DLDVJ در دو فاز اکسنتریک و کانسنتریک ثبت شد. عملکرد پرشی بر اساس شاخص قدرت واکنشی تعدیل شده (RSImod) محاسبه و بیان شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر حاکی از کاهش معنادار زاویه اداکشن هیپ در فاز اکسنتریک (001/0= P)، در فاز کانسنتریک (001/0= P)، و در موقعیت حداکثر فلکشن زانو (001/0= P)، و همچنین کاهش چرخش خارجی تیبیوفمورال در فاز اکسنتریک (031/0= P)، کانسنتریک (019/0= P)، و در موقعیت حداکثر فلکشن زانو (037/0= P) بعد از ارائه مداخله نسبت به قبل از مداخله بود. علاوه بر این، به طور معناداری افزایش فلکشن زانو در فاز اکسنتریک (007/0= P) و موقعیت حداکثر خم شدن زانو (017/0= P) بعد از ارائه مداخله نسبت به قبل از مداخله مشاهده شد. در رابطه با عملکرد پرشی، ارائه مداخله با افزایش زمان تیک آف (039/0= P) و متعاقبا کاهش عملکرد پرشی بر اساس شاخص RSImod (011/0= P) همراه بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که مداخله بازخورد بیرونی بصورت آنی نقص حرکتی DVK را بدون ایجاد اختلال در ارتفاع پرش ورزشکاران در حین انجام تکلیف حرکتی DLDVJ بهبود می‌بخشد، اما با با کاهش زمان تیک آف و متعاقبا با کاهش عملکرد پرشی بر مبنای شاخص RSImod بود. با این وجود، به عنوان یک برنامه پیشگیری از آسیب‌های ورزشی مبتنی بر شواهد، اثربخشی بهبود نقص حرکتی DVK بر عملکرد پرش ورزشکاران باید در دراز مدت به عنوان یک الگوی حرکتی جدید مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of external feedback on the lower extremity kinematics and the reactive strength of people with dynamic knee valgus during jump landing task

نویسنده [English]

  • Ramin Balouchy
Associated Professor, Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical education and Sport Science, Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and aims: The effectiveness of the immediate augmented feedback on biomechanical risk factors is well established, but its relationship to athletes' jumping performance remains unknown synchronously. Therefore, the purpose of this investigation was to evaluate of the effect of external feedback on the lower extremity kinematics and the reactive strength of people with dynamic knee valgus (DKV) during double leg-jump landing task (DLDVJ).

Materials and Methods: In the present quasi-experimental study, twenty-one male recreational athletes with DKV and the age range of the 18 to 25 years participated in this investigation. Three-dimensional kinematics, kinetic data were synchronously collected before and after augmented feedback during the DLDVJ task at the eccentric and concentric phases. The jumping performance was calculated by using the reactive strength index-modified (RSImod).

Results: The results of the present study indicate a significant decrease in the hip adduction angle in the eccentric phase (P=0.001), concentric phase (P=0.001), and the maximum knee flexion position (P=0.001) at the post-intervention than pre-intervention. Also, there was a decrease in tibiofemoral external rotation in the eccentric phase (P=0.031), concentric (P=0.019), and in the maximum knee flexion position (P=0.037). In addition, a significant increase in knee flexion in the eccentric phase (P=0.007) and maximum knee flexion position (P=0.017) at the post-intervention than pre-intervention were shown. In relation to jumping performance, providing intervention was associated with an increase in take-off time (P=0.039) and subsequently a decrease in jumping performance based on the RSImod index (P=0.011).

Conclusion: The results of the present study show that the intervention of external feedback instantly improves the DVK movement fault without disturbing the jump height of the athletes during the DLDVJ, but by reducing the take-off time and subsequently by reducing the jumping performance based on the RSImod index. Nevertheless, as an evidence-based sports injury prevention program, the effectiveness of improving DVK movement deficits on athletes' jumping performance should be investigated in the long term as a new movement pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jumping performance
  • Movement fault
  • Force plate
  • Plyometric

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1403
  • تاریخ اولین انتشار: 23 اردیبهشت 1403