مقایسه ی عملکرد شناختی و سلامت فیزیکی در سالمندان مقیم جامعه با و بدون مشارکت در کارهای داوطلبانه و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، تهران، میدان امام حسین، خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه آموزشی

2 ایران، تهران، میدان امام حسین، خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده ی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه

3 دکترای تخصصی کاردرمانی ،گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2024.117286.3264

چکیده

مقدمه و اهداف : کارداوطلبانه هر فعالیتی است که در آن زمان آزادانه ای به نفع شخص، گروه یا سازمان دیگری اختصاص داده می‌شود. از آن‌جایی که انجام کارداوطلبانه فرهنگ محور می باشد و تا کنون در ایران مطالعه ای به منظور مقایسه ی عملکرد شناختی و سلامت فیزیکی سالمندان مقیم جامعه بر اساس مشارکت در کارهای داوطلبانه انجام نشده است، لذا هدف از این مطالعه مقایسه ی عملکرد شناختی و سلامت فیزیکی سالمندان مقیم جامعه با و بدون مشارکت در کارهای داوطلبانه و عوامل موثر بر آن بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه 296 سالمند بالای 60 ساله مقیم جامعه به صورت داوطلبانه به تکمیل پرسشنامه ها پرداختند که از این تعداد، 147 نفر در کارهای داوطلبانه مشارکت می‌کردند. برای ارزیابی عملکرد شناختی پرسشنامه‌ی شناختی موکا و برای ارزیابی سلامت فیزیکی پرسشنامه‌ی سلامت فیزیکی SF36 و پرسشنامه‌ی سلامت عمومی GHQ توسط آن‌ها تکمیل گردید و ارزیابی مشارکت در کارهای داوطلبانه همراه با اطلاعات دموگرافیک‌شان با استفاده از پرسشنامه-ی اطلاعات دموگرافیک انجام شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد عملکرد شناختی(367/0=r، 001/0>P، 0/6316=U) و سلامت فیزیکی(189/0=r، 001/0=P، 2/8582=U) سالمندانی که در کارهای داوطلبانه مشارکت می‌کردند به صورت معناداری بیشتر از سالمندانی بود که در کارهای داوطلبانه مشارکت نمی‌کردند و این ارتباط برای زنان قوی‌تر از مردان بود(p<0.05) و هم‌چنین برای کسانی‌که سطح تحصیلات بالاتری داشتند این ارتباط قوی‌تر بود (p<0.05).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه سالمندانی که در کارهای داوطلبانه مشارکت فعال داشته باشند، احتمالا از سلامت فیزیکی، کیفیت زندگی و عملکرد شناختی بهتری برخوردار خواهند بود. بنابراین توسعه ی مداخلات مبتنی بر کارهای داوطلبانه برای تقویت عملکرد شناختی، سلامت فیزیکی و کیفیت زندگی سالمندان توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Cognitive Function and Physical Fitness in the Community-Dwelling Older adults with and without Participation in Volunteering and its Affecting Factors

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Abdoli 1
 • Mehdi Rezaee 2
 • Marzieh Pashmdarfard 3
 • Maedeh Loabichian 2
1 Shahid Beheshti University of Medical Sciences Faculty of Rehabilitation Sciences, occupational therapy department,, in front of Bou Ali hospital, Damavand street, Imam Hossein square, Tehran, Iran
2 Shahid Beheshti University of Medical Sciences Faculty of Rehabilitation Sciences,, occupational Therapy department, in front of Bou Ali hospital, Damavand street, Imam Hossein square, Tehran, Iran
3 PhD, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and objectives: Volunteering refers to any activity to which free time is allocated in the interest of another person, group, or organization. Since volunteering is culture-based and no study has been conducted so far in Iran related to comparison of cognitive function and physical fitness based on participation in volunteering in the community dwelling older adults, for this reason, the present study was conducted to comparison of cognitive function and physical fitness in the community dwelling older adults with and without participation in volunteering.

Materials and Methods: In this study, 296 retired community-dwelling older adults over age 60 filled out the questionnaires voluntarily; among them, 147 people participated in volunteering. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) was used to assess cognitive functioning, and the Short-Form 36 (SF36) Health Survey and the General Health Questionnaire (GHQ) were completed by the participants to assess their physical fitness; their participation in volunteering and their demographic information were also assessed using the Demographic Information Questionnaire.

Result: The study results indicated that the cognitive functioning (r=0.367, P<0.001, U=0.6316) and physical fitness (r=0.189, P=0.001, 2.8582) of the older adults participating in volunteering were significantly higher than those not participating in volunteering; this relationship was stronger for females than for males (p<0.05) and also for those with a higher education level (p<0.05).

Conclusion: According to the findings of this study, the older adults who actively participate in volunteering will probably have better physical fitness, quality of life and cognitive function. Therefore, it is recommended to develop interventions based on volunteering to improve the cognitive function, physical fitness and quality of life of the community dwelling older adults.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Volunteering
 • Community Dwelling Older Adults
 • Older Adults
 • Cognitive Function
 • Physical Fitness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1403
 • تاریخ بازنگری: 03 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 30 اردیبهشت 1403