مدل سازی اسکلتی عضلانی افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا و سالم در فاز APA شروع راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22037/sjrm.2024.117282.3262

چکیده

مقدمه و اهداف

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی پارامترهای کینتیکی و فعال سازی عضلانی در طول فاز APA شروع راه رفتن در افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا و مقایسه آن با افراد سالم است.

مواد و روش ها

20 شرکت کننده در دو گروه 10 نفره به صورت داوطلبانه شرکت کردند. شرکت کنندگان درحالیکه روی صفحه نیرو به صورت ثابت ایستاده بودند، راه رفتن را به محض شنیدن سیگنال صوتی آغاز کردند. فعالیت عضلانی عضلات تیبیالیس آنتریور(TA)، سولئوس(SL)، بایسپس فموریس(BF)، رکتورس فموریس(RF)، پرونئوس لانگوس(PL)، گلوتئوس مدیوس(Gmed) و گلوتئوس ماکزیموس(Gmax) برای پای چپ و راست، همچنین پارامتر های نیرو (در سه جهت) و مرکز فشار (در دو جهت) برای دو گروه ثبت شد. از آزمون تی مستقل برای مقایسه اختلاف بین پارامتر ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج بدست آمده حاکی ازعدم وجود تفاوت معناداری در برخی ازعضلات است (P>0.05)، درحالیکه در پارامترهای کینتیکی وفعالیت عضلاتGmed_r ، BF_r، SL_r ، PL_r، Gmax_L و BF_L تفاوت معناداری بین گروه مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا و سالم وجود داشت (P<0.05). نتایج نشان می دهد که در فاز APA در افراد مبتلا به CAI فعالیت عضلات TA_r و SL_L کمتر و فعالیت عضله BF_L بیشتر از گروه سالم است. این تغییرات با هدف حفظ وضعیت بدن، نشان دهنده تغییر الگو های ارسالی از CNS است.

نتیجه گیری

از جایی که فاز APA توسط ناحیه حرکتی ثانویه کنترل می شود، بنابراین وجود تغییرات کنترل حرکتی در بیماران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا ممکن است به دلیل تغییرات فوق نخاعی باشد. تمرین عصبی عضلانی برای عضلاتی که استراتژی کنترل حرکتی را به دلیل CAI تغییر می دهد، می تواند در برنامه ریزی توانبخشی این بیماران مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Musculoskeletal modeling of individuals with and without chronic ankle instability during the APA phase of gait initiation

نویسندگان [English]

 • Shaghayegh Zivari 1
 • Mohammad Yousefi 2
 • Seyed Abbas Farjad Pezeshk 3
1 Department of Sport Biomechanics, Faculty of sport science, University of Birjand , Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Department of sport sciences, faculty of physical education and sport sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The purpose of this study is to assess the kinetic parameters and muscle activation involved in the Anticipatory Postural Adjustment Phase of gait initiation in individuals with and without chronic ankle instability (CAI).

Materials and Methods: Twenty participants, 10 per group, voluntarily participated in this study. They were asked to initiate gait after the auditory cue while standing on the force plate. The muscle activity of the tibialis anterior (TA), soleus (SL), biceps femoris (BF), rectus femoris (RF), peroneus longus (PL), gluteus medius (Gmed), and gluteus maximus (Gmax) in both (left and right) legs, along with force parameters (in three directions) and center of pressure (in two directions) were measured for two groups. The dependent variables were analyzed by using independent T-tests.

Results: The findings indicate that there were no statistically significant differences in some of the muscles (P>0.05); though notable significant differences were observed in the kinetic parameters and muscle activations of TA_r, BF_L and SL_L muscles between two groups. The outcomes suggest that during the APA phase, individuals with CAI exhibit decreased muscle activities in TA_r and SL_r, and increased muscle activities in BF_L muscle compared to the Control group. These changes, aimed at maintaining body stability, suggest alterations in the patterns of neural transmission from the central nervous system (CNS).

Conclusion: Since the APA phase is regulated by the secondary motor area, alterations in motor control observed in those with CAI could be attributed to changes in supraspinal. Neuromuscular training for muscles which influence motor control strategies affected by CAI may be a beneficial way of the rehabilitation program for these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic Ankle Instability
 • Anticipatory Postural Adjustment
 • Center of pressure
 • Muscle activity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1403
 • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1403
 • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 07 خرداد 1403