تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد حرکتی و رفتار خیرگی تیراندازان ماهر: پیگیری دو ماهه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی،دانشگاه تهران ،ایران.

2 گروه گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی،دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.

10.22037/sjrm.2024.117296.3271

چکیده

مقدمه و اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد حرکتی و رفتار خیرگی (مدت‌زمان چشم آرام) تیراندازان ماهر بود.

مواد و روش ها: تحقیق از نوع نیمه تجربی و مطالعه بین گروهی و طرح تحقیق شامل یک گروه تجربی و یک گروه کنترل مشتمل بر مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دوماهه بود. از بین تیراندازان حرفه‌ای استان تهران 30 نفر با دامنه سنی 18 تا 29 سال به‌صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری قرار داده شدند.گروه تمرینات نوروفیدبک هم‌زمان با شرکت در تمرینات تیراندازی در تمرینات مربوط به نوروفیدبک نیز شرکت کردند که مشتمل بر 10 جلسه 30 دقیقه‌ای و پروتکل موردنظر شامل سرکوب آلفا با باند فرکانسی 12-8 هرتز و در جایگاه اف 4 برای هر آزمودنی بود . برای ثبت مدت زمان چشم آرام از دستگاه ردیابی حرکات چشم ارگونیر و همچنین برای ارزیابی عملکرد حرکتی تیراندازان از آزمون استاندارد هدف‌گیری با تفنگ بادی به‌طور مستقیم با استفاده از فرم‌های مخصوص ثبت امتیاز مورداندازه‌گیری قرار گرفت. سرانجام، داده‌های حاصل در نرم‌افزار SPSS و با آزمون‌های آماری مناسب تحلیل شد.

یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که گروه تمرینات نوروفیدبک افزایش معناداری را در متغیر عملکرد حرکتی و مدت‌زمان چشم آرام (میلی‌ثانیه) نشان دادند ( 05/0 >p). در متغیر عملکرد حرکتی تیراندازان ، مقایسه گروه‌ها در مرحله پس‌آزمون نشان داد که بین گروه کنترل با گروه تمرینات نوروفیدبک تفاوت معنادار است ( 05/0 >p).

نتیجه گیری: بطور خلاصه یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که تمرینات نوروفیدبک عملکرد تیراندازان ماهر را افزایش می‌دهد ولی گروه کنترل از پیش‌آزمون تا آزمون پیگیری دوماهه هیچ تغیر معناداری نداشته است. بنابراین برتری تمرینات نوروفیدبک در عملکرد حرکتی و مدت‌زمان چشم آرام نتیجه نهایی تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of neurofeedback training on motor performance and gaze behavior of Expert shooters: two month follow-up

نویسندگان [English]

  • hamed moradi 1
  • Mehdi Shahbazi 2
1 Department of Behavioral and Cognitive Sports Sciences, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Behavioral and Cognitive Sports Sciences, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims The aim of the present study was to investigate the effectiveness of neurofeedback training on motor performance and gaze behavior (Quiet eye duration) of skilled shooters.

Methods The research was a semi-experimental and intergroup study and the research design included an experimental group and a control group including pre-test, post-test and two-month follow-up stages. Among the professional shooters of Tehran province, 30 people with the age range of 18 to 29 years were randomly placed in two groups of 15 people. The neurofeedback training group participated both in the neurofeedback training and in the shooting training at the same time, which consisted of 10 30-minute sessions. The intended protocol included alpha suppression with a frequency band of 8-12 Hz and in the F4 position for each subject The duration of the quiet eye was measured using the Ergonir eye movement tracking device and the movement performance of the shooters from the standard air gun aiming test was directly evaluated using special scoring forms. Finally, the results were analyzed in SPSS software and with appropriate statistical tests.

Results The research results showed that the neurofeedbback training group a significant increase in motor performance variables and the duration of quiet eyes (milliseconds) (P<0/05). In the shooters' movement performance variable, the comparison of the groups in the post-test stage showed that there is a significant difference between the control group and the neurofeedback training group(P<0/05).

Conclusion In summary, the findings of the present study showed that neurofeedback training increases the performance of skilled shooters, but the control group did not have any significant changes from the pre-test to the two-month follow-up test. Therefore, the superiority of neurofeedback training in motor performance and the duration of quiet eyes is the final result of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • quiet eye،neurofeedback،gaze behavior،expert shooters،motor performance"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1403
  • تاریخ اولین انتشار: 19 خرداد 1403