طراحی و معرفی نرم افزار آزمون سریع درک گفتار در حضور نویز فضایی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه شنوایی شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی وابسته، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/sjrm.2024.117287.3265

چکیده

مقدمه و اهداف: شنوایی فضایی نقش مهمی در درک گفتار ایفا می کند و پیش نیاز عملکرد صحیح شنیداری در محیط های پیچیده شنوایی است. در پژوهش حاضر به ساخت نسخه فارسی آزمون سریع درک گفتار در نویز فضایی پویا با رعایت تمام عوامل تاثیر گذار بر آزمون و اجرای آن در افراد با شنوایی بهنجار پرداخته شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه روی 35 فرد ( 18 زن و 17 مرد) با شنوایی بهنجار و محدوده سنی 25- 18سال انجام شد. برای ساخت 5 فهرست جدید با رعایت الگوهای آزمون اصلی Q-SIN از کلمات پر بسامد و آشنا و دشوار برای ساخت جملاتی استفاده شد که غیر قابل پیش بینی باشند.. سپس با استفاده از برنامه نویسی و بهره مندی از نرم افزار MATLAB، نرم افزار Dynamic Spatial Quick Speech In Noise ساخته شد. هر 5 فهرست آزمون با استفاده از نرم افزار مذکور و به صورت میدان صوتی باز به شکل فضایی پویا برای افراد مورد مطالعه اجرا شد.

یافته ها: در محاسبه عدد کوهورت کلمات دو هجایی محدوده ای از صفر تا87 بدست آمد. با تغییرات ایجاد شده طیق نظر صاحب نظران جملات ساخته شده از نظر روایی محتوایی و صوری برخور دارد شدند. پس از ارائه 5 فهرست، میانگین امتیاز افت نسبت سیگنال به نویز بدست آمده از 5 فهرست در افراد مورد مطالعه - دسی بل بدست آمد.. در بررسی اثر جنسیت بر نتایج آزمون، تفاوت معنی داری میان زنان و مردان وجود نداشت(P>0.05). نتایج بررسی همترازی فهرست ها حاکی از عدم تفاوت میانگین امتیاز 5 فهرست با یکدیگر می باشد. ضریب همبستگی درون رده ای میان آزمون- باز آزمون(0/73) از لحاظ آماری معنی دار است(p<0.001).

نتیجه گیری: آزمون سریع درک گفتار در نویز فضایی پویای طراحی شده بهمراه 5 فهرست تهیه شده از روایی و همترازی خوبی برخوردار می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and introduction of DS-QSIN test application

نویسندگان [English]

 • Majid Ashrafi 1
 • Fatemeh Maharati 1
 • Sadegh Jafarzadeh Bejestani 2
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 3
1 Department of Audiology, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Audiology, School of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Biostatistics, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & aims: Spatial hearing has an important role in speech perception and it is prerequisites for hearing function in complex auditory situations, the present study has been paid to build Persian version of Dynamic spatial quick speech in noise with respect to all possible factors affecting the test, to determine the validity of test and to run this for normal hearing subjects.

Methods: To build five new Persian lists with respect to the original Q-SIN test patterns, high frequency words, familiar and difficult in terms of cognitive were used to construct sentences that are unpredictable. Examination of predictability value of sentences carries out at two level: software and expert judgment. Then, the Dynamic Spatial Quick speech in noise software was developed by using the MATLAB and each of the 5 lists was conducted by that software in 35 individuals (18 females and 17 males) with Normal hearings.

Results: The cohort size is calculated for two- syllabic words, has a range of zero to 87, respectively. With this change, according to experts, content validity and formal statement were entitled. After running 5 list the average SNR loss of 5 list, equivalent to-5/2 dB. The effect of gender in the tests results revealed that there is no significant difference between men and women (p>0.05). The results indicate no difference in the average signal noise ratio loss between 5 lists. Intra-Class Coefficient (ICC=0.73) for lists was statically significant(p<0.001).

Conclusion: the developed lists of DS-QSIN are valid and in good equivalency .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dynamic
 • Spatial
 • Localization
 • Lateralization
 • Release of masking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403
 • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1403
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1403
 • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 19 خرداد 1403