اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد قاسمی برومند

چشم پزشکی چشم پزشک، استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505914577
ghassemisbmu.ac.ir
0000-0003-2372-3861

h-index: 12  

سردبیر

دکتر خسرو خادمی کلانتری

فیزیوتراپی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36944158200
k_khademisbmu.ac.ir
+9821-77548496(246)
0000-0001-7599-751X

h-index: 18  

مدیر اجرایی

فرناز فتح اله زاده

شنوایی شناسی کارشناس ارشد شنوایی شناسی، عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221385030&origin=recordpage
fathollahzadehsbmu.ac.ir
+9821-77548496(242)
0000-0002-0839-4732

h-index: 2  

لینک گوگل اسگولار: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kW54E4sAAAAJ

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی افتخاریان

گوش و حلق و بینی استاد گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن، گروه گوش، حلق و بینی، دانشکده پزشکی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23491978000
alishkogmail.com
0000-0001-7384-6400

h-index: 9  

دکتر فرشاد اخوتیان

فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16302140400
farshadokhovatian1965gmail.com
+9821-77548496 (212)
0000-0003-3891-5647

h-index: 12  

دکتر محمد پرنیان پور

بیومکانیک استاد بیومکانیک شغلی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005310614
parnianpoursharif.edu
(+98) 21-66165525
0000-0001-6038-0090

h-index: 60  

دکتر افسون حسنی مهربان

کاردرمانی استاد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56069988500
mehraban.aiums.ac.ir
0000-0002-1011-4760

h-index: 17  

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

بینایی سنجی استاد فیزیک پزشکی، گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25647765100
jafarzadehpour.eiums.ac.ir
0000-0002-4451-800X

h-index: 19  

دکتر سیدعلی حسینی

کاردرمانی استاد کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54412392400
sahosseiniuswr.ac.ir
0000-0001-9126-3612

h-index: 15  

دکتر پروین دیباج نیا

روانپزشک دانشیار روانپزشکی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36494139400
pdibajgmail.com
0000-0001-7972-8536

h-index: 9  

دکتر عباس رحیمی

فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23978662200
arahimiukyahoo.com
0000-0001-9233-3459

h-index: 13  

مهدی رضائی

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی استادیار اعضای مصنوعی، گروه اورتوز و پروتز ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57450609600
rezaei.togmail.com
7756990
0000-0002-8207-1982

h-index: 3  

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rezaei2

دکتر علیرضا زالی

جراح مغز و اعصاب استاد جراحی مغز و اعصاب، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات جراحی اعصاب عملکردی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23011000500
dr_a_zaliyahoo.com
0000-0002-2298-2290

h-index: 25  

دکتر حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی دکتری تربیت بدنی . دانشگاه مونترال ، کانادا.
استاد تمام بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

faculty.iauctb.ac.ir/h-sadeghi-sport/fa
sadeghihyahoo.com
0000-0001-6563-9882

h-index: 40  

دکتر پریسا طاهری تنجانی

طب سالمندی دانشیار طب سالمندی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22959023900
dr_parisa_taheriyahoo.com
0000-0001-8793-0099

h-index: 14  

دکتر سعید طالبیان مقدم

فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12761860900
talebiantums.ac.ir

h-index: 24  

دکتر علی میرزاجانی

بینایی سنجی استاد فیزیک پزشکی، گروه بینائی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15844276900
mirzajaniums.ac.ir
0000-0003-1520-0470

h-index: 11  

دکتر احمدرضا ناظری

شنوایی شناسی دانشیار، گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56730484600
ahmadrezanazeri49gmail.com
77561721
0000-0001-7234-5479

h-index: 9  

دکتر محترم نجفی

گروه گوش، حلق و بینی دانشیار بازنشسته گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

mohtaram.najafigmail.com

دکتر صدیقه سادات نعیمی

فیزیوتراپی استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55241493400
naimi.sesbmu.ac.ir
+98 21 77561407
0000-0001-7772-5737

h-index: 13  

دکتر محمدرضا هادیان رسنانی

فیزیوتراپی استاد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی، پژوهشکده بازتوانی عصبی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602428176
hadianrssina.tums.ac.ir
0000-0002-1558-2731

h-index: 27  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کامران برین

مهندسی بیومدیکال استادیار گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه ایالتی اوهایو-آمریکا.

barin.1osu.edu
0000-0002-6777-900X

h-index: 11  

دکتر علی اصغر دانش

شنوایی شناسی استاد گروه شنوایی شناسی دانشگاه آتلانتیک فلوریدا، فلوریدا، آمریکا.

daneshfau.edu
0000-0001-7128-1303

h-index: 12  

دکتر زهرا جعفری

کارشناس ارشد شنوایی شناسی و دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی.

www.linkedin.com/in/zahra-jafari-a27b82148/?originalSubdomain=ca
zahra.jafariuleth.ca
0000-0002-0485-2003

h-index: 28  

دکتر شاپور جابرزاده

فیزیوتراپی گروه فیزیوتراپی، آزمایشگاه تحریک غیر تهاجمی مغز و نوروپلاستیسیته، دانشگاه موناش، استرالیا.

scholar.google.com/citations?hl=en&user=HpZSneIAAAAJ
shapour.jaberzadehmonash.edu
0000-0003-2957-4510

h-index: 37  

دکتر مهدی رصافیانی

کاردرمانی دانشیار/ نماینده IROTA در WFOT، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم بهداشتی متحد، دانشگاه کویت، کویت.

scholar.google.com/citations?user=E5nSdsUAAAAJ&hl=en
mrassafianiyahoo.com
0000-0003-4093-6113

h-index: 30  

دکتر بابک شادگان

Sports and Exercise Physician – Biophotonics Research Scientist دانشیار، دانشکده مهندسی زیست پزشکی، مدیر آزمایشگاه بیوفتونیک بالینی ICORD، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا.

www.grad.ubc.ca/researcher/17240-shadgan
babak.shadganubc.ca
604-675-8898
0000-0003-3704-0367

h-index: 22  

دکتر نگار میری لواسانی

دانشکده بهداشت و توسعه اجتماعی، دانشگاه دیکین، جیلونگ، ویکتوریا، استرالیا.

www.researchgate.net/profile/Negar-Miri-Lavasani
negar.mirilavasanigmail.com
0000-0002-3836-6337

h-index: 1  

دکتر فرزانه یزدانی

کاردرمانی دانشیار دانشکده علوم سلامت و زندگی، دانشگاه اکسفورد بروکس، آکسفورد، انگلستان.

scholar.google.com/citations?hl=en&user=0vtxle8AAAAJ
fyazdanibrookes.ac.uk
0000-0002-5142-2014

h-index: 11  

دبیر تخصصی

دکتر پروین دیباج نیا

روانپزشک دانشیار روانپزشکی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36494139400
pdibajgmail.com
00982177561722
0000-0001-7972-8536

h-index: 5  

دکتر عالیه دریابر

اعضای مصنوعی استادیار اعضای مصنوعی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191278169
r_daryaboryahoo.com
0000-0002-0652-6025

h-index: 8  

دکتر سعید رحمنی

بینایی سنجی مربی بینایی سنجی، گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

isid.research.ac.ir/Saeed_Rahmani
medicaloptoyahoo.com
0000-0001-6330-4405

h-index: 4  

دکتر مهدی رضائی

کاردرمانی دانشیار کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196480622
arezaee2003yahoo.com
0000-0002-7039-520X

h-index: 7  

هما زرین کوب

شنوایی شناسی مربی شنوایی شناسی، گروه شنوایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

isid.research.ac.ir/Homa_Zarrinkoob
homa_zarrinkoobyahoo.com
0000-0003-2922-6516

h-index: 4  

دکتر مینو کلانتری

کاردرمانی دانشیار کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56708274000
mn_kalantariyahoo.com
00982177561721
0000-0002-2625-4397

h-index: 9  

دکتر علی محمدزاده

گفتار درمانی استادیار گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56366646200
almedzadegmail.com
0000-0003-2799-4562

h-index: 5  

مشاور آماری

دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان

آمار زیستی استاد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35788693300
akbarzadegmail.com
+9821-77548496(212)
0000-0002-0961-1874

h-index: 31