نویسنده = نعیمه طلایی نژاد
سیر تحولی تصمیم گیری پرخطر در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 89-82

وحید نجاتی؛ زهرا فخری؛ نعیمه طلایی نژاد؛ بهاره اسکندری؛ مریم جمشیدی سیانکی