نویسنده = ماندانا رضائی
تغییر در زاویه بهینه تولید گشتاور اکستانسوری زانو متعاقب تکرار تمرینات اکسنتریک با شدت حداکثر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 131-140

10.22037/jrm.2017.1100304

ماندانا رضایی؛ بهنوش وثاقی قراملکی؛ اسماعیل ابراهیمی-تکامجانی؛ علی اشرف جمشیدی؛ ناصر حوایی


مروری جامع بر اختلال دست نویسی رشدی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 224-234

10.22037/jrm.2016.1100175

ناصر حوائی؛ اکرم آزاد؛ ماندانا رضائی؛ افسون حسنی مهربان؛ مهدی علیزاده


کاردرمانی در سندروم پرادر ویلی - گزارش یک مورد

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 170-175

10.22037/jrm.2015.1100038

ناصر حوایی؛ مهسا محمدزاده؛ ماندانا رضایی


مقایسه وضعیت سلامت عمومی در والدین کودکان فلج‌مغزی و سالم

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 99-106

10.22037/jrm.2015.1100013

ناصر حوایی؛ علی رحمانی؛ احمد محمدی؛ ماندانا رضایی