نویسنده = هما نادری فر
همسویی جانبی دست و چشم و تاثیر آن بر عملکرد ورزشی در تیر اندازان با کمان

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 107-112

10.22037/jrm.2015.1100014

سید فرزاد محمدی؛ محمد آقازاده امیری؛ الهام رخشی؛ هما نادری فر؛ الهام اشرفی