نویسنده = سیده فریناز سعید
مقایسه قدرت گرفتن سه تایی در وضعیت های مختلفی از دمر و نشسته در دانش آموزان مقطع اول دبستان

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 13-20

10.22037/jrm.2016.1100178

سید علیرضا درخشان راد؛ علی قنبری؛ سیده فریناز سعید؛ مهدی امیدی؛ حمیده قاسمی