نویسنده = پریسا رضایی
تاثیر CPAP Therapy بر گفتار بیمار با شکاف کام ترمیم شده: یک مطالعه تک آزمودنی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 103-113

10.22037/jrm.2018.110803.1541

فاطمه خانلر؛ پریسا رضایی؛ حمید کریمی؛ علیرضا مجلسی؛ مسعود طاهری؛ فاطمه درخشنده


بررسی ارتباط بین فراوانی خطاهای تولید جبرانی با نوع شکاف و سن جراحی اولیه‌ی کام در کودکان 3 تا 7 سال دچار شکاف کام شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 77-83

10.22037/jrm.2017.1100345

پریسا رضایی؛ زهرا میانه ساز؛ صبا میرزایی؛ فاطمه خانلر؛ فاطمه درخشنده