نویسنده = عالیه السادات رضوی پور
مقایسه تاثیر تحریک دهانی بکمن بر غان و غون کانونی نوزادان نارس دختر و پسر

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 175-181

10.22037/jrm.2017.110640.1425

فاطمه شیبانی؛ عالیه السادات رضوی پور؛ احمد شاه فرهت؛ اکرم احمدی؛ شریفه یونسیان